Göç ve Engelsiz Atölye çalışması tamam

Ço­rum Be­le­di­ye­si Ai­le Eği­tim Mer­ke­zi ve TED Ko­le­ji'nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği Em­pa­ti Atöl­ye­si pro­je­si kap­sa­mın­da göç ve en­gel­siz atöl­ye ça­lış­ma­sı so­na er­di.

Göç ve Engelsiz Atölye çalışması tamam

Ço­rum Be­le­di­ye­si Ai­le Eği­tim Mer­ke­zi ve TED Ko­le­ji'nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği Em­pa­ti Atöl­ye­si pro­je­si kap­sa­mın­da göç ve en­gel­siz atöl­ye ça­lış­ma­sı so­na er­di.

Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Göç ve En­gel­siz Atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten öğ­ren­ci­ler bu ko­nu­da al­dık­la­rı eği­tim­ler so­nun­da bir kı­sa film çek­ti. Pro­je ka­pa­nış top­lan­tı­sın­da çe­ki­len film iz­le­yi­ci­ler­den tam not al­dı. Bu­nun ya­nın­da pro­je kap­sa­mın­da öğ­ren­ci­le­rin yaz­mış ol­duk­la­rı mek­tup­lar okun­du. 

Ya­zı­lan mek­tup­lar ara­sın­da ya­pı­lan ya­rış­ma­lar­da bi­rin­ci olan mek­tup­la­ra ve öğ­ren­ci­le­re Ço­rum Be­le­di­ye­si En­gel­li Eği­tim Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı he­di­ye­ler ar­ma­ğan edil­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER