Liseye Giriş Sinavi (LGS) öncesi son uyarilar

Sı­nav­la öğ­ren­ci ala­cak or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­na iliş­kin imtihan kı­la­vu­zun­da be­lir­til­di­ği gi­bi bin­ler­ce öğ­ren­ci ve ve­li­nin me­rak­la bek­le­di­ği Li­se­ye Gi­riş Sı­na­vı yarın ya­pı­la­cak ve sı­nav so­nuç­la­rı 22 Ha­zi­ran' da açık­la­na­cak.

Liseye Giriş Sinavi (LGS) öncesi  son uyarilar

Sı­nav­la öğ­ren­ci ala­cak or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­na iliş­kin imtihan kı­la­vu­zun­da be­lir­til­di­ği gi­bi bin­ler­ce öğ­ren­ci ve ve­li­nin me­rak­la bek­le­di­ği Li­se­ye Gi­riş Sı­na­vı yarın ya­pı­la­cak ve sı­nav so­nuç­la­rı 22 Ha­zi­ran' da açık­la­na­cak. Bu­na gö­re : 

* Sı­nav, 8'in­ci sı­nıf öğ­re­tim prog­ram­la­rı esas alı­na­rak ya­pı­la­cak­tır. Sı­nav, iki bö­lüm hâlin­de uy­gu­la­na­cak, çok­tan seç­me­li 90 so­ru so­ru­la­cak ve ay­nı gün ya­pı­la­cak­tır.
* Bi­rin­ci bö­lüm, 50 so­ru­luk sö­zel alan­dan olu­şa­cak ve sü­re­si 75 da­ki­ka; ikin­ci bö­lüm ise 40 so­ru­luk sa­yı­sal alan­dan olu­şa­cak ve sü­re­si 60 da­ki­ka ola­cak­tır.
* Sö­zel bö­lüm­de, 8'in­ci sı­nıf Türk­çe 20 so­ru, din kül­tü­rü ve ah­lak bil­gi­si 10 so­ru, T.C. İn­kı­lap Ta­ri­hi ve Ata­türk­çü­lük 10 so­ru ile ya­ban­cı dil 10 so­ru, sa­yı­sal bö­lüm­de ise ma­te­ma­tik 20 so­ru ve fen bi­lim­le­rin­den 20 so­ru yö­nel­ti­le­cek­tir.
* Mer­kezî Sı­nav baş­vu­ru ve so­nuç­la­rıy­la il­gi­li iş ve iş­lem­ler elek­tro­nik or­tam üze­rin­den ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Öğ­ren­ci­nin her­han­gi bir so­run ya da zor­luk­la kar­şı­laş­ma­ma­sı için elek­tro­nik or­tam üze­rin­de bil­gi­le­ri­nin ka­yıt­lı ve gün­cel ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
De­ğer­li ve­li­ler;
Bü­yük öz­ve­ri­ler­le ye­tiş­tir­di­ği­miz ço­cuk­la­rı­mı­zın iyi bir öğ­re­nim gör­me­si hep bir­lik­te mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Yıl bo­yu ge­rek­li psi­ko­lo­jik des­tek­le­ri­mi­zi ver­dik. Bil­gi­le­ri­ni doğ­ru ak­tar­ma­la­rı­nı öğ­ret­tik. Bu­nun­la bir­lik­te unut­ma­ma­lı­yız ki;
Ço­cuk­la­rı­mız ay­rı­ca, er­gen­li­ği yo­ğun bi­çim­de ya­şı­yor ve bu du­ru­mun ge­tir­di­ği bir ta­kım sı­kın­tı­lar­la da mü­ca­de­le edi­yor­lar. Vü­cut­la­rın­da ve me­ta­bo­liz­ma­la­rın­da ol­duk­ça hız­lı de­ği­şim­ler olu­yor. İl­gi alan­la­rı de­ği­şi­yor. Sa­çı­nın te­li­ne, giy­si­si­nin ren­gi­ne ve hat­ta kar­şı cin­se il­gi­le­ri ar­tı­yor. Önü­müz­de­ki bu sü­reç­te, ço­cu­ğu­nu­zu bu ko­nu­da ta­kip edip onun­la il­gi­le­ni­niz.
Bu­nun ya­nı sı­ra ço­cuk­la­rı­mı­zın yor­gun­luk­la­rı, stres­le­ri ve pa­nik­le­ri bu dö­nem­de en yük­sek dü­zey­de sey­ret­mek­te­dir. Siz­ler­den ön­ce­lik­le is­te­di­ği­miz, ken­di ger­gin­li­ği­ni­zi ve stre­si­ni­zi ve pa­ni­ği­ni­zi ço­cu­ğu­nu­za yan­sıt­ma­yı­nız.
Onun her za­man ya­nın­da ol­du­ğu­nu­zu, onun­la il­gi­len­di­ği­ni­zi his­set­tir­me­li­si­niz.
Sev­gi­li öğ­ren­ci­ler;
* Bu ak­şam din­le­nin, ken­di­ni­zi fi­zik­sel ve zi­hin­sel zor­la­ma­yın. Ak­şam han­gi sa­at­te ya­tı­yor­sa­nız yi­ne o sa­at­te yat­ma­ya dik­kat edin.
* Ken­di­ni­zi ra­hat his­se­de­bi­le­ce­ği­niz, mo­ra­li­ni­zi yük­sek tu­ta­cak or­tam­lar­da bu­lu­nun.
* Dok­to­ru­nu­zun öner­me­di­ği hiç­bir ilacı kul­lan­ma­yın.
* En geç saat 08.30' da sı­nav bi­na­sın­da ha­zır bu­lu­nun.
* Sı­nav­dan ön­ce çok sı­vı tü­ket­me­yin ki sı­nav es­na­sın­da tu­va­let ih­ti­ya­cı­nız ol­ma­sın.
* Sı­nı­fı­nı­za geç­me­den ya­ni sı­na­va gir­me­den ön­ce tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı­zı mut­la­ka gi­de­rin.
* Sı­nav es­na­sın­da ce­vap ka­ğı­dı­nın si­ze ait olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kın. Op­tik for­mu­nuz­da­ki ad, so­yad, TC. kim­lik numarası kı­sım­la­rı­nı kon­trol edin. Ce­vap ka­ğı­dı­nız­da yan­lış­lık var­sa he­men sı­nav gö­rev­li­si­ne ha­ber ve­rin.
* Op­tik form­la­rı­nı­zı im­za­la­ma­yı unut­ma­yın ve ki­tap­çık tü­rü­nü­zü doğ­ru işa­ret­le­di­ği­niz­den emin olun.
* So­ru ki­tap­çı­ğı­na adı­nı­zı ve so­ya­dı­nı­zı mut­la­ka ya­zın.
* Sı­nav­da da­ha ön­ce de­ne­me sı­nav­la­rın­da iz­le­di­ği­niz yön­te­min dı­şın­da fark­lı bir tarz de­ne­me­yin.
* So­ru­la­ra ön­yar­gıy­la yak­laş­ma­yın. Ay­nı der­sin her so­ru­su ay­nı pu­an ge­tir­mek­te­dir. Bu ne­den­le zor so­ru­la­ra da­ha faz­la za­man ayır­ma­yın.
* Her so­ru­nun tek ce­va­bı ol­du­ğu­nu unut­ma­yın. Bir so­ru­ya ta­kı­lıp kal­ma­yın. So­ruy­la inat­laş­ma­yın ve bir so­ru­ya ge­re­ğin­den faz­la za­man har­ca­ma­yın.
* Al­tı çi­zi­li olum­suz ifa­de­le­re dik­kat edin.
* İki se­çe­ne­ğe in­dir­di­ği­niz­de mut­la­ka bi­ri­ni işa­ret­le­yin. İlk oku­du­ğu­nuz­da doğ­ru ge­len se­çe­ne­ği işa­ret­le­yin. Ay­nı se­çe­nek­ten ar­ka ar­ka­ya üç­ten faz­la işa­ret­le­miş­se­niz so­ru­la­rı ve ce­vap­la­rı­nı­zı bir kez da­ha kon­trol edin.
* Gö­zet­me­ni­ni­zin uya­rı­la­rı­nı dik­kat­le din­le­yin.
* Ken­di­ni­ze gü­ve­nin.
* As­la ka­ram­sar ol­ma­yın.
* Doğ­ru ce­va­bı bul­du­ğu­nu­zu dü­şün­se­niz bi­le tüm şık­la­rı oku­yun.
* Sı­nav­da kon­trol ve güç se­nin elin­de, ce­vap­la­rı­nı­zı te­ker te­ker ya da bir say­fa çöz­dük­ten son­ra op­tik ka­ğı­da işa­ret­le­yin. İşa­ret­le­me­le­ri ke­sin­lik­le sı­nav so­nu­na bı­rak­ma­yın.
* Sı­nav ara­la­rın­da sı­nav de­ğer­len­dir­me­si yap­mak adı­na ar­ka­daş­la­rı­nız­la ko­nuş­ma­yın. Unut­ma­yın ki di­ğer sı­nav­lar için mo­ra­li­nin ve mo­ti­vas­yo­nu­nun bo­zul­ma­ma­sı ge­re­kir. Mo­la­lar­da bah­çe­ye çı­kıp te­miz ha­va alın.
* Ça­ba­la­dı­ğı­nı­zı ve ye­te­rin­ce emek ver­di­ği­ni­zi unut­ma­yın.

Liseye giriş sinavi (lgs) öncesi

Son uyarilar

Son kez di­yo­rum ki; ken­di­ni­ze gü­ve­nin.
40 km' lik ma­ra­ton ya­rı­şın­da ipi gö­ğüs­le­yen­ler son 100 met­re­de ha­la ko­şa­bi­len­ler­dir. Sı­nav so­nu­na ka­dar sı­nav sa­lo­nun­da ka­lın ve mo­ti­vas­yo­nu­nu­zu kay­bet­me­den sı­nav so­nu­na ka­dar mü­ca­de­le edin. 
Unut­ma­yın, her­kes har­ca­dı­ğı emek doğ­rul­tu­sun­da kar­şı­lı­ğı­nı ala­cak­tır.
Tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER