Başaranhıncal ve Özkubat konsey üyeliğine seçildiler

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği'nin (TOBB) 74.  Ge­nel Ku­ru­lu, An­ka­ra'da ger­çek­leş­ti­ril­di. 

Başaranhıncal ve Özkubat  konsey üyeliğine seçildiler

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği'nin (TOBB) 74.  Ge­nel Ku­ru­lu, An­ka­ra'da ger­çek­leş­ti­ril­di. 
14-15 Ma­yıs 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da TOBB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si'nde dü­zen­le­nen 74. TOBB  Ge­nel Ku­ru­lu'nda, Bir­lik Baş­ka­nı, Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Kon­sey­ler, Yük­sek Di­sip­lin Ku­ru­lu Asil ve Ye­dek Üye­le­ri ile Ge­nel Ku­rul Ko­mis­yon­la­rı­nın se­çi­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. 

TSO’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, 15 Ma­yıs 2018 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­len 74. Ge­nel Ku­ru­lu'nda TOBB Bir­lik Baş­ka­nı, Yö­ne­tim ve di­ğer or­gan se­çim­le­ri­ne, Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve TOBB De­le­ge­si Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, Mec­lis Baş­ka­nı Erol Ka­ra­daş ile Oda De­le­ge­le­ri Yıl­maz Bül­bül, Ali Ev­lü­ce, Şük­rü Tür­koğ­lu, Ah­met Ha­luk Aş­kın, Ay­taç Ba­ba, Er­kan Dal­yan, Mus­ta­fa Er­türk'ün ya­nı sı­ra Ço­rum Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve TOBB De­le­ge­si Na­ki Öz­ku­bat, Mec­lis Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ya ve Ço­rum Ti­ca­ret Bor­sa­sı de­le­ge­le­ri Mus­ta­fa Şa­han, İl­han Öz­gün, Ali Rı­za Ünal ve Fu­at Sa­rı­taş ka­tıl­dı.

Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­la­rı Kon­sey Üye­li­ği'ne, Ço­rum Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Na­ki Öz­ku­bat da Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı Kon­sey Üye­li­ği'ne se­çil­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER