İhracatımız 172 milyon dolar

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu, Ço­rum’da 394 fark­lı ya­tı­rı­mın des­tek­len­di­ği­ni, 2,4 Mil­yar TL ya­tı­rım ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di.

İhracatımız  172 milyon dolar

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve TBMM İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu, Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 2002-2017 yıl­la­rı ara­sın­da Ço­rum’da 394 fark­lı ya­tı­rı­mın des­tek­len­di­ği­ni, 2,4 Mil­yar TL ya­tı­rım ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di.

Us­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Ço­rum'umu­za ya­pı­lan des­tek­le­me ile 394 ya­tı­rı­mı­mız­da 10.236 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­mış ol­duk. 2002 yı­lın­da ih­ra­ca­tı­mız 26,3 mil­yon do­lar­ken 2017 yı­lın­da yak­la­şık 6,5 kat ar­ta­rak 172 mil­yon do­la­ra yük­sel­miş­tir. 2002 yı­lın­da Ço­rum'umuz­da 55 fir­ma ih­ra­cat ya­par­ken 2017 yı­lın­da ise 2,7 ka­tı­na yük­se­le­rek 151 fir­ma­mız ih­ra­cat yap­mak­ta­dır. 2002 yı­lın­da 56 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pı­lır­ken, 2017 yı­lın­da 136 ül­ke­ye ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. 2002 yı­lın­da 50.000 do­la­rın üze­rin­de ih­ra­ca­at ya­pan 22 fir­ma­mız var­ken 2017 yı­lın­da ise 93 fir­ma­mız ih­ra­cat yap­mış­tır." de­di.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 14:20
YORUM EKLE
YORUMLAR
Samet
Samet - 3 yıl Önce

Havaalanımız nerde?

SIRADAKİ HABER