‘1 milyon üye sayısını bulan ilk emek örgütüyüz’

“Me­mur-Sen Kon­fe­de­ras­yo­nu, 1 mil­yon 10 bin 298 üye sa­yı­sıy­la ra­kip­le­riy­le ara­sın­da­ki far­kı ar­tı­ra­rak 1 mil­yo­nu bu­lan üye sa­yı­sıy­la Tür­ki­ye’nin en bü­yük emek ha­re­ke­ti si­vil top­lum ör­gü­tü ol­ma ko­nu­mu­nu de­vam et­tir­di." de­di.

‘1 milyon üye sayısını bulan ilk emek örgütüyüz’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan üye sa­yı­la­rıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Me­mur-Sen Kon­fe­de­ras­yo­nu, 1 mil­yon 10 bin 298 üye sa­yı­sıy­la ra­kip­le­riy­le ara­sın­da­ki far­kı ar­tı­ra­rak 1 mil­yo­nu bu­lan üye sa­yı­sıy­la Tür­ki­ye’nin en bü­yük emek ha­re­ke­ti si­vil top­lum ör­gü­tü ol­ma ko­nu­mu­nu de­vam et­tir­di." de­di.


Me­mur-Sen'in 1 mil­yon 10 bin 298 üye sa­yı­sıy­la ra­kip­le­riy­le ara­sın­da­ki far­kı aça­rak li­der­li­ği­ni ve ka­mu gö­rev­li­le­ri sen­di­ka­cı­lı­ğın­da­ki ra­kip­siz­li­ği­ni sür­dür­dü­ğü­nü be­lir­ten Sa­at­cı, "1 mil­yo­nu aşan üye sa­yı­sıy­la Me­mur-Sen, Tür­ki­ye’nin sen­di­kal ta­ri­hin­de ve sen­di­kal ze­mi­nin­de 1 mil­yon üye sa­yı­sı­nı bu­lan ilk emek ör­gü­tü ol­ma sı­fa­tı­nı da ka­zan­mış ol­du. Me­mur-Sen 2018 yı­lı Tem­muz ayı res­mi ra­kam­la­rı­na gö­re üye sa­yı­sı­nı 1 mil­yon 10 bin 298’e yük­sel­te­rek, Tür­ki­ye'de en bü­yük kon­fe­de­ras­yon ol­ma özel­li­ği­ni sür­dür­dü. Me­mur-Sen’e bağ­lı sen­di­ka­lar, 11 hiz­met ko­lu­nun 11’nde de yet­ki­li ol­ma ba­şa­rı­sı­nı bir kez da­ha tek­rar­la­dı. En ya­kın kon­fe­de­ras­yo­na 616 bi­ne ya­kın fark atan Me­mur-Sen, 1 mil­yo­nu aşan üye­siy­le ra­kip­siz­li­ği­ni bir ke­re da­ha or­ta­ya koy­du.” di­ye ko­nuş­tu.


Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin bek­len­ti­le­riy­le, mil­le­tin has­sa­si­yet­le­riy­le uyum­lu sen­di­ka­cı­lık yap­tık­la­rı­nı ifa­de eden Sa­at­cı, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: 
"Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri ve ta­lep­le­riy­le, mil­le­ti­mi­zin has­let­le­ri ve has­sa­si­yet­le­riy­le uyum­lu sen­di­kal ba­kış, ça­lış­ma­lar ve ça­ba­lar, ül­ke so­run­la­rı­na yö­ne­lik çö­züm odak­lı yak­la­şım­lar Me­mur-Sen’in ve bağ­lı sen­di­ka­la­rı­nın ka­mu gö­rev­li­le­ri sen­di­ka­cı­lı­ğın­da mar­ka ol­ma­sı­na ve ra­kip­siz kal­ma­sı­na ka­pı ara­la­mış­tır. Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı’nın sen­di­ka üye sa­yı­la­rı­na iliş­kin teb­li­ği­ne gö­re, ka­mu gö­rev­li­le­ri sen­di­ka­cı­lı­ğı ala­nın­da­ki on bir hiz­met ko­lu­nun ta­ma­mın­da da Me­mur-Sen’e bağ­lı sen­di­ka­lar ra­kip­le­ri­ne açık ara fark ata­rak en çok üye­ye sa­hip-yet­ki­li sen­di­ka ko­nu­mun­da­dır. Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin Me­mur-Sen’in sen­di­ka­cı­lık nok­ta­sın­da­ki du­ru­şu­na, si­vil top­lum ör­gü­tü kim­li­ğiy­le yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­la­ra hem kon­fe­de­ras­yon hem de sen­di­ka dü­ze­yin­de ver­di­ği bu des­tek; Me­mur-Sen ve bağ­lı sen­di­ka­la­rı açı­sın­dan, “en bü­yük ol­ma haz­zı­nı” ya­şa­ma fır­sa­tı ola­rak de­ğil “en iyi­yi, en doğ­ru­yu, en gü­ze­li yap­ma he­de­fiy­le sen­di­ka­cı­lı­ğın hak­kı­nı ver­me imkânı” hük­mün­de­dir. Bu iti­bar­la, gü­ven­le­riy­le gü­cü­mü­ze güç ka­tan, üye­lik­le­riy­le ör­güt­lü­lük nok­ta­sın­da ka­rar­lı ta­vır or­ta­ya ko­yan ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne şük­ran­la­rı­mı­zı arz edi­yor, aka­de­mik hiz­met sen­di­ka­cı­lı­ğı yak­la­şı­mın­dan ta­viz ver­me­den, du­ruş sen­di­ka­cı­lı­ğıy­la sen­di­ka­cı­lı­ğın iti­ba­rı­nı, ku­ruş sen­di­ka­cı­lı­ğı­nın hak­kı­nı ve­re­rek ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­li ve sos­yal im­kan­la­rı­nı, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ça­lış­ma şart­la­rı­nın in­san onu­ru­na uy­gun ha­le ge­ti­re­cek ka­za­nım­la­rı ar­tır­ma­ya de­vam ede­ce­ği­mi­ze söz ve­ri­yo­ruz. Me­mur-Sen’in soy­lu mü­ca­de­le­si­ne de­ğer ka­tan ve üye sa­yı­sı­nın 1 Mil­yo­nu bul­ma­sı­nı sağ­la­yan Kon­fe­de­ras­yo­nu­mu­zun ve sen­di­ka­la­rı­mı­zın ge­nel mer­kez yö­ne­tim­le­ri­nin, şu­be ve il yö­ne­tim­le­ri­nin, il­çe ve iş­ye­ri tem­sil­ci­le­ri­nin, ko­mis­yon­la­rı­mı­zın sen­di­kal ön­cü­le­ri­ne, üye­le­ri­ne ve her bi­ri­nin ai­le­le­ri­ne akıt­tık­la­rı ter, ayır­dık­la­rı za­man, gös­ter­dik­le­ri fe­da­kar­lık ve sa­hip ol­duk­la­rı ba­si­ret ve vaz­geç­me­dik­le­ri fe­ra­set için ay­rı ay­rı te­şek­kür edi­yo­ruz.


Üye­miz, ül­ke­miz, mil­le­ti­miz ve me­de­ni­ye­ti­miz için ça­lış­ma­ya de­vam. Üye­si­nin, ül­ke­si­nin, mil­le­ti­nin so­run­la­rı­na çö­züm bul­ma­ya, bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­ma­ya, he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­ye pay­daş ol­ma­ya odak­lı yer­li, mil­li sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı­mız, dün­ya­nın fark­lı kı­ta­la­rın­da ve ül­ke­le­rin­de­ki sen­di­ka­lar­la iş ve güç bir­li­ği yap­ma­ya odak­lı ev­ren­sel sen­di­kal ba­kı­şı­mız­la in­sa­na ve in­san­lı­ğa da­ir her ko­nu­nun öz­ne­si, ta­ra­fı ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Soy­lu mü­ca­de­le­mi­zin, eme­ği de­ğer­li kıl­ma, ek­me­ği ar­tır­ma ça­ba­la­rı­mı­zın kar­şı­lı­ğı­nı bi­hak­kın al­mak nok­ta­sın­da kut­lu yü­rü­yü­şü­mü­ze omuz ve­ren bü­yük Me­mur-Sen ai­le­si­nin üye ol­mak nok­ta­sın­da­ki ka­rar­lı­lık gös­te­ren­le­re, bu yıl ai­le­mi­ze ka­tıl­ma ka­ra­rı ve­ren­le­re, 81 il­de teş­ki­la­tı­mı­zın bü­tün bi­rim­le­ri­ne ön­cü­lük eden sen­di­kal ön­cü­le­re, ge­nel mer­kez yö­ne­ti­ci­si ola­rak Me­mur-Sen’in sen­di­kal mü­ca­de­le­si­ne yön ve­ren emek mü­ca­de­le­si li­der­le­ri­ne, ye­ni ufuk­lar ve ka­rar­lı ya­rın­lar” he­de­fi­mi­ze kat­kı­la­rın­dan ve ye­ni za­fer­le­re, re­kor­la­ra im­za at­ma ka­rar­lık­la­rın­dan do­la­yı bir kez da­ha te­şek­kür edi­yo­ruz.En ya­kın ra­ki­bi­ne üye sa­yı­sı ba­kı­mın­dan 616 bi­ne ya­kın, ka­li­te nok­ta­sın­da ra­kam­lar­la açık­la­na­maz fark atan Me­mur-Sen ger­çe­ği­ni ta­ri­he kay­de­den mü­ca­de­le­mi­zin, alın te­ri­mi­zin ça­lış­ma ha­ya­tı­na, ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve maz­lum­la­ra dö­nük ha­yır­lı so­nuç­lar üre­te­ce­ği­ne olan inan­cı­mı­zı ar­tı­ran 1 mil­yon üye­li Me­mur-Sen, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin hu­ku­ku­nu ve hak­la­rı­nı, mil­le­ti­mi­zin ege­men­li­ği­ni, ül­ke­mi­zin de­mok­ra­si­si­ni ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı her tür­lü ris­ke, teh­di­de ve iha­ne­te kar­şı ko­ru­ma­ya ka­rar­lı ola­cak­tır.”         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER