Aksular Otomotiv yeni yerinde

Mut­lu Akü’nün Çan­kı­rı, Kı­rık­ka­le ve Kas­ta­mo­nu Ana Ba­yi­si olan Ak­su­lar Oto­mo­tiv, Sa­na­yi Si­te­si 7. Cad­de Nu­ma­ra 28’de­ki ye­ni ye­rin­de hiz­me­te açıl­dı.

Aksular Otomotiv yeni yerinde

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Mut­lu Akü’nün Çan­kı­rı, Kı­rık­ka­le ve Kas­ta­mo­nu Ana Ba­yi­si olan Ak­su­lar Oto­mo­tiv, Sa­na­yi Si­te­si 7. Cad­de Nu­ma­ra 28’de­ki ye­ni ye­rin­de hiz­me­te açıl­dı.
Açı­lı­şa Mut­lu Akü Tür­ki­ye Sa­tış Di­rek­tö­rü Ha­kan Okur, Tür­ki­ye Sa­tış Mü­dü­rü Bü­lent Şen, Böl­ge Mü­dü­rü Gök­tan Gü­ner ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
13 yıl­dır sek­tör­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Böl­ge Mü­dü­rü Al­per Fu­çu­lar, Ço­rum, Çan­kı­rı, Kı­rık­ka­le ve Kas­ta­mo­nu’da 105 ba­yi­ye hiz­met ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Al­per Fu­çu­lar, açı­lı­şa ka­tı­lan­la­ra da te­şek­kür et­ti.

Çe­şit­li ik­ram­la­rın ar­dın­dan açı­lış prog­ra­mı so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER