Av sezonu 18 Ağustos’ta başlıyor

Do­ğa Ko­ru­ma ve Mil­li Park­lar Mü­dür­lü­ğü 2018-2019 Av Dö­ne­mi­nin 18 Ağus­tos 2018 ta­ri­hi iti­ba­riy­le baş­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di. 

Av sezonu 18 Ağustos’ta başlıyor

Ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da 2018-2019 Av Dö­ne­min­de av­lan­ma; Ege, Mar­ma­ra Ba­tı Ka­ra­de­niz ve Gü­ney Do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de 18 Ağus­tos 2018 ta­ri­hin­de bıl­dır­cın, üve­yik ala­kar­ga, kü­çük kar­ga, ekin­kar­ga­sı, leş­kar­ga­sı, ka­ra­ba­tak, sak­sa­ğan, ya­ban do­mu­zu ve ça­kal avı ile baş­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di. 

Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan alı­nan ka­rar uya­rın­ca ge­nel ve dev­let av­lak­lar­da Çar­şam­ba, Cu­mar­te­si, Pa­zar ve res­mi ta­til­ler­de (ida­ri ta­til­ler de da­hil) av ya­pı­la­bi­le­ce­ği ay­rı­ca bi­rin­ci ve üçün­cü grup kuş­lar ile ya­ban do­mu­zu avı ila­ve ola­rak sa­lı gü­nü de av­la­na­bi­le­cek. 

Av­cı ba­şı­na gün­lük av­lan­ma li­mit­le­ri de açık­lan­dı 

Avı­na izin ve­ri­len ba­zı av hay­van­la­rı için av­cı ba­şı­na be­lir­le­nen birr gün­lük av­lan­ma li­mit­le­ri aşa­ğı­da açık­lan­dı. Bu­na gö­re kuş­lar için; Bıl­dır­cın:10, üve­yik:5, ka­ra­ta­vuk: 3, çul­luk 5, sa­kar­me­ke:4, tah­ta­lı 4, sa­kar­ca: 3, su­çul­lu­ğu (be­ka­sin):1, kı­na­lı ve kum kek­lik top­lam­da 2, çil kek­lik 2, (çil kek­lik avı bu av se­zo­nun­da sa­de­ce Ağ­rı, Ak­sa­ray, An­ka­ra, Bin­göl, Bit­lis, Ço­rum, Ela­zığ, Er­zu­rum, Gi­re­sun, Iğ­dır, Kars, Kay­se­ri, Kı­rık­ka­le, Ma­lat­ya, Si­vas, To­kat, Muş, Bay­burt, Kır­şe­hir, Es­ki­şe­hir, Af­yon­ka­ra­hi­sar, Çan­kı­rı, Tun­ce­li, Van ve Yoz­gat il­le­rin­de av­la­na­cak­tır), Ye­şil­baş, boz ör­dek, fi­yu, ça­mur­cun,ma­car ör­de­ği, te­pe­li pat­ka, el­ma­baş pat­ka, ka­şık­ga­ga ve çık­rık­çın top­lam­da:6 (Top­lam 6 av­lan­ma li­mi­ti için­de­sa­de­ce1 ta­ne­si­kıl­kuy­ruk ola­bi­lir)” de­nil­di. 
Ya­ban do­mu­zu 5 adet av­la­na­bi­lir 

 Ya­pı­lan açık­la­ma­da, me­me­li­ler için: Ya­ba­ni tav­şan: 1, ada­tav­şa­nı 2, ya­ban do­mu­zu: 5, ça­kal 1, ka­ya san­sa­rı 2, til­ki 2 ola­rak be­lir­len­di.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER