Başkan Gül’den, Hayvan Pazarı’nda inceleme

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de Hay­van Pa­za­rı’nda in­ce­le­me­de bu­lu­na­rak, es­naf­la soh­bet et­ti ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di.

Başkan Gül’den, Hayvan Pazarı’nda inceleme

Ya­pı­mı ta­mam­la­na­rak bu yıl hiz­me­te gi­ren, Ço­rum'u böl­ge­sel bir pa­zar ha­li­ne ge­ti­re­cek olan ye­ni Hay­van Pa­za­rı’nda in­ce­le­me­de bu­lun­du. Va­tan­daş­lar­la soh­bet eden Baş­kan Gül, ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Sa­tı­cı­lar ise mo­dern hay­van pa­za­rın­dan ve im­kan­lar­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Hay­van Tüc­ca­rı Adil Alı­cı, Tür­ki­ye'nin her ye­ri­ni gez­di­ği­ni böy­le bir hay­van pa­za­rı­nı hiç bir yer­de gör­me­di­ği­ni ifa­de et­ti. Alı­cı, hay­van pa­za­rın­da ki bü­tün im­kan­lar­dan çok mem­nun ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür et­ti. 

HAY­VAN PA­ZA­RI­NA OTO­BÜS SE­FE­Rİ
Kur­ban Bay­ra­mı yo­ğun­lu­ğu­nun ya­şan­dı­ğı bu gün­ler­de sa­tı­cı­lar, va­tan­daş­la­rın hay­van pa­za­rı­na ula­şım­da so­run ya­şa­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek oto­büs se­fe­ri is­te­di. Baş­kan Gül, bu ta­le­be anın­da ce­vap ver­di.
Oto­büs se­fer­le­ri 18.08.2018 Cu­mar­te­si Gü­nü sa­bah sa­at 08.00'de Sa­at Ku­le­si mey­da­nın­dan baş­la­ya­cak ve 20.08.2018 ta­ri­hi Are­fe Gü­nü de da­hil ol­mak üze­re üç gün dü­zen­li ola­rak 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 sa­at­le­rin­de ha­re­ket ede­cek. Hay­van Pa­za­rı­na gi­den oto­büs­ler­de akıl­lı kart kul­la­nı­la­ma­ya­cak gi­diş ve dö­nüş­ler sa­de­ce je­ton­la ya­pı­la­bi­le­cek.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER