Başsavcı Yurdagül Adana’ya atandı

Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Başsavcı Yurdagül Adana’ya atandı

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) Bi­rin­ci Da­ire­si­nin 2018 Yı­lı Ana Ka­rar­na­me­le­riy­le, ad­li yar­gı­da 3 bin 19, ida­ri yar­gı­da 301 ol­mak üze­re top­lam 3 bin 320 ha­kim ve sav­cı­nın gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ril­di.
Bu­na gö­re, Ço­rum Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ömer Fa­ruk Yur­da­gül Ada­na Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na, Ka­ra­bük Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca ise Ço­rum Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na atan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 11:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER