Başvurular başladı!

Çorum Belediyesi ‘İtfaiye Eri Alımı’ için başvuru işlemleri başladı.

Başvurular başladı!

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi ‘İtfaiye Eri Alımı’ için başvuru işlemleri başladı.

Çorum Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmak üzere KPSS (B) grubu sınavına girmiş lise, önlisans ve lisans mezunlarından sınavla erkek veya bayan toplam 9 itfaiye eri alacak.

Adaylarda 30 yaşını doldurmamış, erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olmaları şartları aranıyor. Ayrıca sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamaları da adaylarda aranacak şartlar arasında yer alıyor. Sınav Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde 2 Aralık Pazartesi günü saat 09:00'da, başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacak. Başvurular ise bugün başladı, 22 Kasım’da sona erecek.

Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle başlayacak. Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edecek. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, 27 Kasım tarihinde www.corum.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecek.  Başvuruları kabul edilen sınava çağrılan adaylara Çorum Beediyesi’nce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ''Sınav Giriş Belgesi''gönderilecek.

 BAŞVURU ŞARTLARI

 Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).  En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 18.11.2019'dan 22.11.2019 Cuma günü saat 17.00'a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.  Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

SINAV KONULARI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ

İtfaiye eri sınavında değerlendirme; Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40'ı, uygulamalı bölümünün %60'ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.  Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediye www.corum.bel.tr internet adresinde ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri www.corum.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacak. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahip. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin www.corum.bel.tr internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilecek. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER