Belediye’den Emlak Vergisi uyarısı!

Bi­na, ar­sa ve ara­zi­ler için yıl­da iki tak­sit ha­lin­de öde­nen em­lak ver­gi­si­nin bi­rin­ci tak­sit öde­me­si 31 Ma­yıs Per­şem­be gü­nü so­na eri­yor.

Belediye’den  Emlak Vergisi uyarısı!

Bi­na, ar­sa ve ara­zi­ler için yıl­da iki tak­sit ha­lin­de öde­nen em­lak ver­gi­si­nin bi­rin­ci tak­sit öde­me­si 31 Ma­yıs Per­şem­be gü­nü so­na eri­yor.
Ço­rum Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, “Va­tan­daş­la­rı­mız öde­me­le­ri­ni son gün­le­re bı­rak­maz­lar­sa Ra­ma­zan gü­nün­de da­ha ra­hat öde­me ya­pa­bi­lir­ler. Öde­me­ler be­le­di­ye vez­ne­le­rin­den, ban­ka şu­be­le­rin­den, an­laş­ma­lı fa­tu­ra tah­si­lat mer­kez­le­rin­den ve PTT şu­be­le­rin­den ya­pıl­dı­ğı gi­bi, www.co­rum.bel.tr res­mi in­ter­net say­fa­mız­dan da on­li­ne öde­me im­ka­nı bu­lun­mak­ta­dır.” de­di. 

 

BE­LE­Dİ­YE VEZ­NE­LE­Rİ 22-27 MA­YIS’TA AÇIK OLA­CAK
Ya­ba­cı­oğ­lu, haf­ta içe­ri­sin­de yo­ğun olan öde­me imkânı bu­la­ma­yan­la­rın da­ha sa­kin bir or­tam­da iş­le­ri­ni gö­re­bil­me­le­ri için Be­le­di­ye vez­ne­le­ri­nin Em­lak ser­vi­si ve di­ğer il­gi­li bi­rim­le­rin 26-27 Ma­yıs Cu­mar­te­si ve Pa­zar gün­le­ri açık olup hal­ka hiz­met ve­re­ce­ği­ni söy­le­di. 


2018 EM­LAK VER­Gİ BORÇ­LA­RI YA­PI­LAN­DIR­MA­YA GİR­Mİ­YOR
2018 yı­lı bi­na, ar­sa ve ara­zi için ta­hak­kuk eden ver­gi­ler ya­pı­lan­dır­ma­ya gir­mi­yor.
“Bi­lin­di­ği üze­re 17.05.2018 ta­ri­hin­de hü­kü­me­ti­miz­ce va­tan­daş­la­rı­mı­zın ka­mu­ya olan borç­la­rı­nı ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ve öde­me ko­lay­lı­ğı sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la 7143 sa­yı­lı ka­nun Res­mi Ga­ze­te­de ya­yın­lan­dı” di­yen Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, "Bu ka­nun­la ka­mu borç­la­rı­nın ya­pı­lan­dı­rı­la­rak tak­sit­ler ha­lin­de öden­me­si, fa­iz ve ge­cik­me ce­za­la­rı­nın mi­ni­mum se­vi­ye­le­re düş­me­si söz ko­nu­su. An­cak Ma­yıs ayı içe­ri­sin­de öden­me­si ge­re­ken em­lak ver­gi­si borç­la­rı bu ya­sa kap­sa­mı­na gir­me­mek­te­dir. Ya­sa 31.03.2018 ta­ri­hin­den ön­ce­ki ver­gi ve di­ğer borç­la­rı kap­sa­mak­ta­dır. Do­la­yı­sı ile em­lak ver­gi­le­ri­mi­zin 31 Ma­yıs ta­ri­hi­ne ka­dar öden­me­me­si du­ru­mun­da ge­cik­me fa­izi ila­ve ola­cak­tır.” de­di. 


SA­NA­Yİ Sİ­TE­LE­RİN­DE­Kİ DÜK­KAN­LA­RA EM­LAK VER­Gİ­Sİ MU­AFİ­YE­Tİ
Geç­ti­ği­miz ay­lar­da yi­ne hü­kü­me­ti­mi­zin al­mış ol­du­ğu bir ka­rar­la Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ve Sa­na­yi Si­te­le­rin­de­ki iş­yer­le­ri için Em­lak Ver­gi­si mu­afi­ye­ti ge­ti­ril­di.  
Mu­afi­ye­tin 2018 yı­lın­dan iti­ba­ren baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Ya­ba­cı­oğ­lu, "Bu yıl­dan ön­ce­ki borç­la­rın öden­me­si ge­rek­mek­te­dir. Mu­afi­yet den fay­da­la­na­bil­me­si için Be­le­di­ye­miz em­lak ser­vi­si­ne di­lek­çe ile ekin­de is­te­ni­len iş­ye­ri aç­ma ve ça­lış­tır­ma ruh­sa­tı, çev­re te­miz­lik ver­gi­si mü­kel­le­fi ol­du­ğu­na da­ir bel­ge­le­rin­de ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bu du­ru­mu da­ha ön­ce oda­la­rı­mız ara­cı­lı­ğı ile es­na­fı­mı­za du­yur­muş­tuk. İs­tis­na­dan fay­da­la­na­bil­me­le­ri için tek­rar du­yur­muş ola­lım" de­di 
Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­ba­cı­oğ­lu, içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz Ra­ma­zan ayı­nın hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve tüm İs­lam ale­mi­ne ha­yır­lar ge­tir­me­si, zul­me uğ­ra­yan Üm­met-i Mu­ham­med'in kur­tu­lu­şu­na ve za­fe­ri­ne ve­si­le ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER