‘Bir Senden Bir Benden’ teşviği devam ediyor

Kü­çük es­na­fa is­tih­dam­da ko­lay­lık sağ­la­yan 'Bir Sen­den Bir Ben­den' teş­vi­ği de­vam edi­yor. Teş­vik­ten 1 Ocak 2018'den son­ra işe alı­nan 18 ya­şın­dan bü­yük, 25 ya­şın­dan kü­çük ça­lı­şan­lar ya­rar­la­na­bi­le­cek.

‘Bir Senden Bir Benden’  teşviği devam ediyor

Teş­vik­le il­gi­li Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB)'u zi­ya­ret eden İŞ­KUR İl Mü­dü­rü Ali Şa­han ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) İl Mü­dü­rü Du­ran Ce­sur, ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür'e 'Bir Sen­den Bir Ben­den' teş­vi­ği ile il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi ver­di­ler.


Ku­rum mü­dür­le­ri, 'Bir Sen­den Bir Ben­den' teş­vi­ğin­den kim­le­rin na­sıl ya­rar­la­na­ca­ğı hak­kın­da ise şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı­lar:
Sİ­GOR­TA­LI YÖ­NÜN­DEN ARA­NI­LAN ŞART­LAR:
"18 ya­şın­dan bü­yük 25 ya­şın­dan kü­çük ol­ma­la­rı,
1 Ocak 2018 ila 31 Ara­lık 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da işe alın­mış ol­ma­sı,
İşe alın­dık­la­rı ay­dan ön­ce­ki 3 ay­da 10 gün­den faz­la 5510/4-a, b, c kap­sa­mın­da si­gor­ta­lı­lık­la­rı­nın bu­lun­ma­ma­sı, 
İŞ­KUR'a ka­yıt­lı iş­siz ol­ma­sı,
İşe gi­riş ta­ri­hi iti­ba­rıy­la iş­ve­re­nin bi­rin­ci de­re­ce kan ve­ya ka­yın hıs­mı ya da eşi ol­ma­ma­sı, ge­rek­mek­te­dir.

 

İŞ­YE­Rİ YÖ­NÜN­DEN ARA­NI­LAN ŞART­LAR:
İma­lat sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­ter­me­si ve bu sek­tör­de us­ta­lık bel­ge­si sa­hi­bi olu­nan özel sek­tör iş­ve­re­ni­ne ait ol­ma­sı,
İş­ye­ri­nin 2017 yı­lın­da­ki si­gor­ta­lı sa­yı­sı or­ta­la­ma­sı­nın 1 ila 3 ol­ma­sı,
Si­gor­ta­lı­nın işe alın­dı­ğı iş­ye­ri­ne ait 2017 yı­lın­da Ku­ru­ma bil­di­ri­len ay­lık prim ve hiz­met bel­ge­le­rin­de ve­ya muh­ta­sar ve prim hiz­met be­yan­na­me­le­rin­de ka­yıt­lı si­gor­ta­lı sa­yı­sı­nın or­ta­la­ma­sı­na ila­ve ola­rak ça­lış­tı­rıl­ma­sı,
Ay­lık prim ve hiz­met bel­ge­le­ri­nin ya­sal sü­re­si için­de SGK'ya ve­ril­me­si, 
Ta­hak­kuk eden si­gor­ta prim­le­ri­nin ya­sal sü­re­si için­de öden­me­si, 
Ya­sal öde­me sü­re­si geç­miş si­gor­ta pri­mi, iş­siz­lik si­gor­ta­sı pri­mi, ida­ri pa­ra ce­za­sı ile bun­la­ra iliş­kin ge­cik­me ce­za­sı ve ge­cik­me zam­mı borç­la­rı­nın bu­lun­ma­ma­sı, 
Ça­lış­tır­dı­ğı ki­şi­le­ri si­gor­ta­lı ola­rak bil­dir­me­di­ği ve­ya bil­dir­di­ği si­gor­ta­lı­la­rı fii­len ça­lış­tır­ma­dı­ğı yö­nün­de her­han­gi bir tes­pi­tin bu­lun­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

 

DES­TEK TU­TA­RI 761 Lİ­RA OLA­CAK
2018 yı­lı için as­ga­ri üc­ret­li ça­lı­şa­nın iş­ve­re­ne ay­lık top­lam ma­li­ye­ti 2.486,14 TL'dir. İş­yer­le­rin­ce 2017 yı­lı­na iliş­kin or­ta­la­ma si­gor­ta­lı sa­yı­sı­na ila­ve ola­rak is­tih­dam edi­le­cek be­lir­ti­len şart­la­rı ta­şı­yan si­gor­ta­lı­lar için üc­ret, prim ve ver­gi des­te­ği sağ­la­na­cak­tır.

Prim Des­te­ği; pri­me esas ka­zanç alt sı­nı­rı üze­rin­den he­sap­la­na­cak si­gor­ta­lı ve iş­ve­ren his­se­le­ri­nin ta­ma­mı tu­ta­rın­da (761.06 TL) des­tek sağ­la­na­cak­tır.
Üc­ret Des­te­ği; 53.44 TL'nin si­gor­ta­lı­nın prim gü­nü sa­yı­sıy­la çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­tar­da (1.603,20 TL) des­tek sağ­la­na­cak­tır.
Ver­gi Des­te­ği; Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca des­tek kap­sa­mın­da­ki si­gor­ta­lı­la­rın as­ga­ri üc­ret üze­rin­den he­sap­la­na­cak ge­lir ve dam­ga ver­gi­le­ri kar­şı­la­na­cak­tır.
Bu teş­vik kap­sa­mın­da sağ­la­na­cak des­tek­ler 2018 yı­lı Ara­lık ayı/dö­ne­mi aşıl­ma­mak üze­re, si­gor­ta­lı­nın işe alın­dı­ğı ayı ta­kip eden ilk ay­dan baş­la­mak üze­re her ikin­ci ay için ya­rar­la­nı­lır.

 

1 İŞ­YE­Rİ EN FAZ­LA 2 İŞ­Çİ İÇİN ALA­Bİ­LİR
İş­yer­le­ri, 2017 yı­lın­da­ki si­gor­ta­lı sa­yı­sı­nın or­ta­la­ma­sı­na ila­ve ola­rak is­tih­dam ede­cek­le­ri en faz­la 2 si­gor­ta­lı için bu teş­vik­ten ya­rar­la­na­bi­le­cek­ler.
İşe gi­riş ta­ri­hi iti­ba­rıy­la si­gor­ta­lı­nın, iş­ve­re­nin 1'in­ci de­re­ce kan ve­ya ka­yın hıs­mı (an­ne, ba­ba, kay­na­na, ka­yın­ba­ba ve ço­cuk) ya da eşi ol­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. 
Des­tek­ten ya­rar­lan­mak­ta olan iş­ve­ren­ler; des­tek­ten ya­rar­la­nı­lan ay­da ay­nı si­gor­ta­lı için di­ğer si­gor­ta pri­mi teş­vik, des­tek ve in­di­rim­ler­den ya­rar­la­na­ma­ya­cak­lar.
Bu teş­vik­ten ya­rar­la­nıl­ma­yan ay­da des­tek kap­sa­mı­na gi­ren si­gor­ta­lı­dan do­la­yı, 5 pu­an­lık prim in­di­ri­mi ile 6 pu­an­lık prim in­di­ri­mi dı­şın­da­ki di­ğer si­gor­ta pri­mi teş­vik, des­tek ve in­di­rim­ler­den ya­rar­la­nı­la­maz.
2018 yı­lın­da 5510 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mı­na alı­nan iş­yer­le­ri ile da­ha ön­ce ka­nun kap­sa­mı­na alın­dı­ğı hal­de 2017 yı­lın­da Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­na ay­lık prim ve hiz­met bel­ge­si ve­ya muh­ta­sar ve prim hiz­met be­yan­na­me­si ver­me­yen iş­yer­le­ri, bu des­tek­ten ya­rar­la­na­maz." 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2018, 15:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER