Çocuk Evleri Proje ekibinden Rektör Alkan’a teşekkür

Ço­rum Ço­cuk Ev­le­ri Si­te­sin­de­ki ço­cuk­lar ve eğit­men­le­ri ile bir­lik­te Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan'a te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.

Çocuk Evleri Proje ekibinden  Rektör Alkan’a teşekkür

Hi­tit Üni­ver­si­te­si ile Ço­rum Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dür­lü­ğü iş bir­li­ğin­de oluş­tu­ru­lan "Ço­rum Ço­cuk Ev­le­ri Pro­je­si" eki­bi, Ço­rum Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban, Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­ral De­mir­yü­rek, Ço­rum Ço­cuk Ev­le­ri Si­te­sin­de­ki ço­cuk­lar ve eğit­men­le­ri ile bir­lik­te Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan'a te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.
Üni­ver­si­te ile Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dür­lü­ğü iş bir­li­ğin­de Ço­rum Ço­cuk Ev­le­ri Si­te­sin­de­ki 7-14 yaş gru­bu ço­cuk­la­rın dil ve ede­bi­yat be­ce­ri­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je kap­sa­mın­da ya­pı­lan zi­ya­ret­te Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban, pro­je­nin ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek pro­je kap­sa­mın­da­ki 7 öğ­ren­ci­nin Hİ­TÜ Ço­cuk Üni­ver­si­te­si’ne ka­tıl­ma­la­rın­dan do­la­yı da bü­yük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Yah­ya Ço­ban, pro­je­ye ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ler­den ve öğ­ren­ci­le­rin Ço­cuk Üni­ver­si­te­si’ne ka­tı­lım­la­rı­nın sağ­lan­ma­sın­da­ki kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Rek­tör Prof. Dr. Al­kan’a te­şek­kür et­ti.
Hi­tit Üni­ver­si­te­si ola­rak üni­ver­si­te-ka­mu ku­ru­mu iş­bir­li­ği­ni çok önem­se­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan ise iki ku­rum or­tak­lı­ğın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­den do­la­yı bü­yük mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek üni­ver­si­te­le­rin yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­lar ve pro­je­ler­le bu­lun­du­ğu şeh­rin ve böl­ge­nin her an­lam­da ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne yü­rek­ten inan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. 
Rek­tör Prof. Dr. Al­kan, pro­je­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de­ki kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban’a, Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­ral De­mir­yü­rek’e ve pro­je eki­bi ile eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER