Çocuklar eğlenceye doydu

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de genç­lik mer­kez­le­ri ve Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'nde et­kin­lik­ler dü­zen­len­di.

Çocuklar eğlenceye doydu

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de genç­lik mer­kez­le­ri ve Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'nde et­kin­lik­ler dü­zen­len­di.

Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, 21 Ni­san Cu­mar­te­si gü­nü baş­la­yan et­kin­lik­ler­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­kez­le­ri­ne ku­ru­lan 10 D si­ne­ma ile ço­cuk­lar gü­zel da­ki­ka­lar ya­şa­dı.

23 Ni­san'da Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­le­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül de ka­tı­la­rak ço­cuk­la­rın mut­lu­luk­la­rı­na or­tak ol­du. 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen şen­lik­te, ço­cuk­lar 10 D si­ne­ma­nın ya­nı sı­ra spor­tif fa­ali­yet­le­re ka­tıl­dı ve ge­le­nek­sel oyun­lar oy­na­dı. 

Buz pa­te­ni, bow­ling, yüz ve ah­şap bo­ya­ma­nın ya­pıl­dı­ğı şen­lik­te Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, ço­cuk­lar­la bi­re­bir il­gi­len­di. Ço­cuk­la­ra ba­lon da­ğı­tan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ço­cuk­lar­la bow­ling oy­na­dı buz pa­te­ni yap­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER