Çorum'daki çocuk oyun alanları dezenfekte edilecek

Ço­rum Hıf­zı­sıh­ha Ku­ru­lu, il ge­ne­lin­de­ki ço­cuk oyun alan­la­rı, park ve bah­çe­ler ile şiş­me oyun grup­la­rı­nın ço­cuk­la­rın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye dü­şür­me­mek için de­zen­fek­te edil­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. 

Çorum'daki çocuk oyun alanları dezenfekte edilecek

Ço­rum Hıf­zı­sıh­ha Ku­ru­lu, il ge­ne­lin­de­ki ço­cuk oyun alan­la­rı, park ve bah­çe­ler ile şiş­me oyun grup­la­rı­nın ço­cuk­la­rın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye dü­şür­me­mek için de­zen­fek­te edil­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. 
İl Hıf­zı­sıh­ha Ku­ru­lu ola­ğan top­lan­tı­sı, Sağ­lık İl Mü­dü­rü Ömer So­ba­cı baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. 

Gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­dü­ğü top­lan­tı­nın ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma ya­pan So­ba­cı, ço­cuk­la­rın, yaz ta­ti­li ne­de­niy­le sü­rek­li park ve oyun alan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı bil­dir­di.
Bu ne­den­le ço­cuk­la­rın yo­ğun ola­rak bu­lun­du­ğu kent mer­ke­zi ile kır­sal ke­sim­de­ki oyun grup­la­rı ve park­lar­da ge­rek­li te­miz­lik ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dık­la­rı­nı ifa­de eden So­ba­cı, ka­ra­rı il­gi­li ku­rum­la­ra res­mi ya­zıy­la ile­te­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:

"Oyun park ve bah­çe­le­rin­de, spor alan­la­rın­da, ço­cuk­la­rın can ve mal gü­ven­li­ği­ne ve her­han­gi bir ola­sı su­is­ti­mal ile is­tis­ma­ra kar­şı kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ge­rek­li gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin alın­ma­sı­na, ço­cuk­la­rın da­ha sağ­lık­lı ve hij­ye­nik or­tam­lar­da va­kit ge­çir­me­le­ri­nin sağ­la­na­bil­me­si için oyun park ve bah­çe­le­rin­de bu­lu­nan alet­le­rin  Ço­rum Be­le­di­ye­si ve İl Özel İda­re­sin­ce ilk ve or­ta de­re­ce­li okul­la­rın bah­çe­le­rin­de ta­til dö­nem­le­rin­de ku­ru­lan şiş­me oyun ala­nı ve ha­vuz­la­rı ise okul mü­dür­lük­le­rin­ce ge­rek­li te­miz­lik ve de­zen­fek­si­yo­nun ya­pıl­ma­sı­na ve ta­ki­bi­nin sağ­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir."

(AA)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Söz Bir.....
Söz Bir..... - 4 yıl Önce

Malum, Temizlik medeniyettir. Bunun tartışması olmaz…Bir ÇORUM'LU olarak isterim ki vilayetim temiz olsun, isterim ki hep örnek olsun. İnsan sağlığı ve doğası için olması gereken en önemli hususlardan biridir temizlik, Hava gibi, su gibi… çocuklarımızın oynadığı parkların ve parklardaki oyuncak alanlarının dezenfekte edilmesi belki Ülkemizde ilk, Bravo....Buda gurur verici... Selam olsun düşünenlere, uygulayanlara...

SIRADAKİ HABER