Çorum’a tayini çıktı

AK Par­ti Bay­burt Mil­let­ve­ki­li Fe­ta­ni Bat­tal, AK Par­ti Bay­burt İl Baş­ka­nı Fa­tih Yu­mak ve İl Ge­nel Mec­lis Baş­ka­nı Yu­suf El­çi ile bir­lik­te Va­li Ali Ham­za Peh­li­van’ı zi­ya­ret et­ti. 

Çorum’a tayini çıktı

AK Par­ti Bay­burt Mil­let­ve­ki­li Fe­ta­ni Bat­tal, AK Par­ti Bay­burt İl Baş­ka­nı Fa­tih Yu­mak ve İl Ge­nel Mec­lis Baş­ka­nı Yu­suf El­çi ile bir­lik­te Va­li Ali Ham­za Peh­li­van’ı zi­ya­ret et­ti. 
 Zi­ya­ret ve­si­le­siy­le il hak­kın­da çe­şit­li ko­nu­lar­da kar­şı­lık­lı bil­gi ve gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du ve de­vam et­mek­te olan ve plan­la­nan ya­tı­rım­la­ra iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­dı. 
Zi­ya­ret­te İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­zai Er de yer al­dı. 

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de açık­la­nan Hâkim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu Adlî Yar­gı Ka­rar­na­me­si ile Ço­rum Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı’na ata­nan Ada­let Ko­mis­yo­nu ve Bay­burt Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Mus­ta­fa Hay­ri Ta­cın Va­li Ali Ham­za Peh­li­van’a ve­da zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 

 Va­li Peh­li­van, Ta­cın’a ili­miz­de ver­miş ol­du­ğu hiz­met­ler do­la­yı­sıy­la te­şek­kür ede­rek ye­ni gö­rev ye­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­di. Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Hay­ri Ta­cın ise gö­re­vi ve­si­le­siy­le Bay­burt’da bu­lun­mak­tan mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu ifa­de et­ti. 

 Va­li Peh­li­van va­li­lik ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret son­ra­sı hiz­met­le­ri anı­sı­na Ta­cın’a he­di­ye tak­dim et­ti. 

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2018, 11:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER