Esnaf istedi belediye açtı

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün So­ba­cı­lar Aras­ta­sı es­na­fı ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da di­le ge­tir­di­ği kav­şak sö­zü ye­ri­ne ge­ti­ril­di. 

Esnaf istedi belediye açtı

FA­TİH AK­BAŞ

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün So­ba­cı­lar Aras­ta­sı es­na­fı ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da di­le ge­tir­di­ği kav­şak sö­zü ye­ri­ne ge­ti­ril­di. 

So­ba­cı­lar Aras­ta­sı es­na­fı ile ön­ce­ki gün bir top­lan­tı ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, İnö­nü Cad­de­si’nden So­ba­cı­lar Aras­ta­sı’na ge­çi­şi sağ­la­yan kav­şa­ğın tra­fi­ğe açı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­miş­ti. Açık­la­ma­nın he­men ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çen Be­le­di­ye ekip­le­ri ilk ola­rak re­füj­de bu­lu­nan kor­ku­luk­la­rı ve bit­ki­le­ri sök­tü­ler. Tra­fi­ğin ra­hat­la­dı­ğı ak­şam sa­at­le­rin­de de re­füj sö­kü­le­rek as­falt dö­kül­dü ve kav­şak tra­fi­ğe açıl­dı.

Böl­ge es­na­fı ta­lep­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
fikretya@usa.com
fikretya@usa.com - 3 yıl Önce

GÜNAYDIN,

Gölge
Gölge - 3 yıl Önce

Sayın başkan ulukavakdaki köprünün halkı halk değilmi bi elde buraya atsanız böyle köprü köyde bile olmaz utanç duvarı gibi yapanında çizeninde Destek vereninde *******

SIRADAKİ HABER