‘FETÖ ve Adnan Oktar gibi yapilar yüzünden İslam ve ümmet zarar görüyor’

En­sar Vak­fı’nda dü­zen­len Din İs­tis­ma­rı İle Mü­ca­de­le ko­nu­lu söy­le­şi prog­ra­mın­da ko­nu­şan İDP Söz­cü­sü Dr. Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ze­ke­ri­ya Işık, FE­TÖ ve Ad­nan Ok­tar gi­bi ya­pı­lar yü­zün­den hem İs­lam’ın hem de üm­me­tin za­rar gör­dü­ğü­nü söy­le­di.

‘FETÖ ve Adnan Oktar gibi yapilar yüzünden İslam ve ümmet zarar görüyor’

FA­TİH BAT­TAR
En­sar Vak­fı’nda dü­zen­len Din İs­tis­ma­rı İle Mü­ca­de­le ko­nu­lu söy­le­şi prog­ra­mın­da ko­nu­şan İDP Söz­cü­sü Dr. Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ze­ke­ri­ya Işık, FE­TÖ ve Ad­nan Ok­tar gi­bi ya­pı­lar yü­zün­den hem İs­lam’ın hem de üm­me­tin za­rar gör­dü­ğü­nü söy­le­di.
15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü An­ma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da En­sar Vak­fı’nda Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı İr­şat Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Ab­du­la­zi­zoğ­lu, Din İş­le­ri Yük­sek Ku­ru­lu Uz­ma­nı Meh­met Ya­zı­cı’nın ka­tı­lı­mıy­la ‘Din İs­tis­ma­rı ile Mü­ca­de­le’ ko­nu­lu söy­le­şi prog­ra­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.

En­sar Vak­fı Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len söy­le­şi prog­ra­mı­na  Ço­rum İl Müf­tü­sü Dr. Ah­met Akın, Müf­tü Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Pa­muk­lu, Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Kır, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si ve İDP Söz­cü­sü Ze­ke­ri­ya Işık, ÇO­RİM­DER Baş­ka­nı Ay­han Boy­raz, Di­ya­net Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ali Yıl­dız, öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ve aka­de­mis­yen­ler ka­tıl­dı.

Prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan İDP Söz­cü­sü Dr. Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ze­ke­ri­ya Işık, FE­TÖ’nün 40 yıl­dır dev­le­te çö­rek­len­miş bir ya­pı ol­du­ğun­dan bah­se­de­rek, “Eğer ta­mi­ri­ni yap­maz­sak, ted­bir­le­ri­ni al­maz­sak Ad­nan Ok­tar gi­bi adam­lar or­ta­ya çı­kı­yor. Ada­mın adı ho­ca yap­tık­la­rı or­ta­da. FE­TÖ ve Ad­nan Ok­tar gi­bi ya­pı­lar yü­zün­den di­ni­miz ve kos­ko­ca üm­met za­rar gö­rü­yor. Bi­zim kur­tu­lu­şu­mu tev­hi­de sa­rıl­mak­la, üm­met şuu­ruy­la ke­net­len­mek­ten geç­mek­te.” di­ye ko­nuş­tu 

FE­TÖ’nün 90’lı yıl­lar­da or­du­da, yar­gı­da, eği­tim­de ve em­ni­yet­te kad­ro­laş­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Işık, FE­TÖ’nün na­sıl bu ha­le gel­di­ği­ni şu cüm­le­ler­le an­lat­tı; “FE­TÖ, 2002 ile bir­lik­te ye­ni bir dö­nem baş­la­dı­ğın­da bu kez de­mok­ra­tik­leş­me sü­re­cin­de bir ta­kım bağ­lan­tı­lar kur­du­lar. 1950’li yı­lı­na ka­dar din­dar ke­sim ne­re­dey­se di­nin adı­nın söy­le­ye­mez du­ru­ma gel­miş­ti. O yıl­lar­da si­vil top­lum, si­vil akıl­dan bah­set­mek müm­kün de­ğil­di. Di­ya­net ise ta­ma­men dev­le­te en­gra­je ol­muş, dev­let gü­dü­mün­de res­mi bir dev­let di­ni­ni en­jek­te edi­yor­du. O yıl­lar­da top­lu­ma di­ni­ni, di­ya­ne­ti­ni öğ­re­te­cek bir mec­ra, bir alan yok­tu. Su­na­ma­yın­ca özel­lik­le 60’lı yıl­lar­da köy­ler­den ken­te ge­çiş dö­ne­min­de bu­nu kul­lan­dı­lar. Bir ne­vi di­ya­ne­tin boş­lu­ğu­nu dol­dur­ma­ya ça­lış­tı­lar.” de­di

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı İr­şat Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Ab­du­la­zi­zoğ­lu ise ko­nuş­ma­sın­da her­ke­sin 15 Tem­muz’dan ders çı­kar­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak; “15 Tem­muz­dan ders çı­kar­ma­mız ge­re­ki­yor. Bir da­ha 15 Tem­muz­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ola­rak bi­ze, STK’la­ra ve di­ğer ku­rum­la­ra çok bü­yük so­rum­lu­luk­lar dü­şü­yor. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­mı­zın en önem­li gö­re­vi top­lu­mu din ko­nu­sun­da ay­dın­lat­mak. Di­ni eğer ken­di çı­kar­la­rı­mı­za, ki­şi­sel men­fa­at­le­ri­mi­ze ya­da alet et­ti­ği­miz za­man bu­nun adı din is­tis­ma­rı olu­yor. Kur’an ve sün­ne­ti er­ken yaş­lar­dan iti­ba­ren ço­cuk­la­rı­mı­za ak­tar­ma­mız la­zım. Bu­nu yap­ma­dı­ğı­mız za­man di­ni nok­ta­da ca­hil­lik ol­du­ğu için ço­cuk­la­rı­mız art ni­yet­li ki­şi­le­rin tu­za­ğı­na çok ça­buk dü­şe­bi­li­yor.” şek­lin­de ko­nuş­tu 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Söz Bir.
Söz Bir. - 4 yıl Önce

Bu kafayla Din daha çok Zarar görecektir. Dini doğru kim öğretiyor kim öğreniyor.Memlekette din kıyafeti diye ucube kılıklı insanlar (aslında bu insanlar ülkemiz üzerinde oynanan oyunların, projelerin birer parçası) olduğu sürece bu güzelim dini kimse öğretmeyecektir.Bundan da birileri mutlu olacaktır.
Tıpkı fetö piskopati gibi...

SIRADAKİ HABER