Gür, ‘Özgür basın demokrasinin güvencesi’

ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, top­lu­mun gö­zü, ku­la­ğı, hal­kın se­si, de­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­ma­zı ba­sın­da san­sü­rün kal­dı­rıl­ma­sı­nın yıl­dö­nü­mü ola­rak kut­la­nan 24 Tem­muz Ba­sın Bay­ra­mı'nı kut­la­dı.

Gür, ‘Özgür basın  demokrasinin güvencesi’

ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, top­lu­mun gö­zü, ku­la­ğı, hal­kın se­si, de­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­ma­zı ba­sın­da san­sü­rün kal­dı­rıl­ma­sı­nın yıl­dö­nü­mü ola­rak kut­la­nan 24 Tem­muz Ba­sın Bay­ra­mı'nı kut­la­dı.
Baş­kan Gür, ba­sı­nın hal­kın ha­ber al­ma, doğ­ru­la­rı öğ­ren­me adı­na gö­rev ya­pan, ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı­nın iş­le­yi­şi­ni iz­le­yen, de­ğer­len­di­ren kut­sal bir ku­rum ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.
ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, 24 Tem­muz Ba­sın Bay­ra­mı ile il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di: "Gö­re­vi­ni, top­lum­sal de­ğer­le­re say­gı­lı, ki­şi­sel hak ve öz­gür­lük­le­ri te­mel alan, ta­raf­sız bir an­la­yış­la ye­ri­ne ge­ti­ren öz­gür ba­sın, de­mok­ra­si­nin en et­ki­li öl­çü­le­rin­den bi­ri­dir. Öz­gür, ba­ğım­sız, çok ses­li bir ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın de­mok­ra­si­nin gü­ven­ce­si­dir. Çe­şit­li zor­luk­la­ra rağ­men gö­rev­le­ri­ni ba­şa­rıy­la yap­ma­ya ça­lı­şan ye­rel ba­sın men­sup­la­rı­na ku­ru­mu­mu­zun ka­pı­sı so­nu­na ka­dar açık­tır. Ka­mu ya­ra­rı­na gö­rev ya­pan ga­ze­te­ci­le­re ko­lay­lık sağ­la­nıl­ma­sı için de eli­miz­den ge­len ça­ba­yı gös­te­ri­yor, gös­ter­me­ye de de­vam ede­ce­ğiz.
De­mok­ra­si­nin ge­liş­me­si, şef­faf top­lu­mun oluş­ma­sı ve yan­lış ya­pıl­ma­ma­sı için siz­le­ri önem­si­yo­ruz. Üst­len­dik­le­ri ka­mu gö­re­vi­ni bü­yük bir öz­ve­riy­le ye­ri­ne ge­ti­ren tüm ye­rel ba­sın men­sup­la­rı­nın 50 bin üye­siy­le Ço­rum'un en bü­yük si­vil top­lum ku­ru­lu­şu olan biz, Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği ola­rak Ba­sın Bay­ra­mı'nı kut­lu­yo­ruz." (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER