Halkbank’ın yeni müdüründen TSO’ya ziyaret

Halk­bank Ço­rum Mer­kez Şu­be Mü­dü­rü Ha­lil İb­ra­him Öz­de­mir, Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal’ı zi­ya­ret et­ti.

Halkbank’ın yeni  müdüründen TSO’ya ziyaret

Ço­rum'da ye­ni gö­re­ve baş­la­yan ve ta­nış­ma zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­nan Halk­bank Ço­rum Mer­kez Şu­be Mü­dü­rü Ha­lil İb­ra­him Öz­de­mir, Halk­bank ola­rak iş dün­ya­sı­nın her za­man ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve ül­ke­nin ge­li­şi­mi­ne kat­ma de­ğer kat­mak için gay­ret gös­ter­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti.


Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, Halk­bank'ın, es­na­fa ve iş dün­ya­sı­na en ya­kın ban­ka ku­ru­luş­la­rın­dan bir ta­ne­si ol­du­ğu vur­gu­la­ya­rak zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di ve Halk­bank Ço­rum Mer­kez Şu­be Mü­dü­rü Ha­lil İb­ra­him Öz­de­mir'e ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di. 

Öte yan­dan, 3 yı­lı aş­kın sü­re­dir Halk­bank Ço­rum Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rü­ten İs­ma­il Ka­ra­bay’ın ise Ma­ni­sa Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü­ne atan­dı­ğı öğ­re­nil­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER