İletişim Başkanlığı hayırlı olsun

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı’nın gö­rev ve yet­ki­le­ri be­lir­len­di.

İletişim Başkanlığı  hayırlı olsun

Res­mi Ga­ze­te'nin dün­kü sa­yı­sın­da­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­siy­le, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nın teş­ki­lat, gö­rev ve yet­ki­le­ri­ne iliş­kin ulus ve esas­lar yer al­dı.
İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Teş­ki­la­tı Hak­kın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si, Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na bağ­lı ge­nel büt­çe­li İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nın ku­rul­ma­sı­na, teş­ki­lat, gö­rev ve yet­ki­le­ri­ne iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­yen ka­rar­na­me­ye gö­re, Baş­kan­lık, dev­le­tin ta­nıt­ma si­ya­se­ti­nin ve ta­nıt­ma ile il­gi­li alan­lar­da Cum­hur­baş­ka­nın­ca be­lir­le­ne­cek stra­te­ji­le­rin tes­pi­ti­ne yar­dım­cı ola­cak.


Ta­nıt­ma Fo­nu­na iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri yü­rü­te­cek olan Baş­kan­lık, ka­mu­oyu­nun ve il­gi­li ma­kam­la­rın za­ma­nın­da ve doğ­ru bil­gi­ler­le ay­dın­la­tıl­ma­sı için ge­rek­li bil­gi akı­şı­nı sağ­la­ya­cak, bun­la­rın ka­mu­oyu üze­rin­de­ki et­ki­si­nin be­lir­len­me­si­ne ait hiz­met­le­ri ya­pa­cak.


Tür­ki­ye'nin dış ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri­ni de yön­len­di­re­cek olan Baş­kan­lık, ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­da ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyu­nun doğ­ru bil­gi­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik ka­mu dip­lo­ma­si­si yön­tem ve araç­la­rı­nı kul­la­na­rak stra­te­jik ile­ti­şim ve ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri ko­nu­sun­da ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da iş bir­li­ği­ni, ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­ya­cak.
Baş­kan­lık, Tür­ki­ye hak­kın­da­ki pro­pa­gan­da fa­ali­yet­le­ri­ni ta­kip ede­cek, de­ğer­len­di­re­cek, bun­la­ra kar­şı so­rum­lu ka­mu ku­rum­la­rıy­la iş bir­li­ği ya­pa­cak, ge­rek­li ted­bir­le­ri ala­cak.
Ya­ban­cı ül­ke­ler­de Tür­ki­ye'nin men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan ay­dın­lat­ma fa­ali­yet­le­ri­ne ka­tı­la­cak Baş­kan­lık, en­for­mas­yon ve ay­dın­lat­ma fa­ali­yet­le­ri­ni Tür­ki­ye'nin dış po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­ye­cek şe­kil­de dü­zen­le­ye­cek.
Va­tan­daş­la­rın, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin ta­lep, gö­rüş ve öne­ri­le­ri­ni ko­lay­ca ile­te­bil­me­le­ri­ne yö­ne­lik ted­bir­le­ri ala­cak olan Baş­kan­lık, ba­sın­la iliş­ki­le­rin dü­zen­len­me­si için ge­rek­li ça­lış­ma­lar­da bu­lu­na­cak.


BA­SIN KAR­TI DÜ­ZEN­LE­YE­CEK
Yer­li ve ya­ban­cı ba­sın-ya­yın or­gan­la­rı­nın ve men­sup­la­rı­nın ça­lış­ma­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­ma­ya yö­ne­lik dü­zen­le­me­le­ri ya­pa­cak, ge­rek­li ted­bir­le­ri ala­cak Baş­kan­lık, gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da fa­ali­yet­te bu­lu­nan si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar ya­pa­bil­me­le­ri için ka­pa­si­te ge­liş­tir­me prog­ram ve pro­je­le­ri ge­liş­ti­re­cek, uy­gu­la­ya­cak ve ben­ze­ri ça­lış­ma­la­ra, pro­je­le­re ida­ri ve ma­li des­tek­te bu­lu­na­cak.
Baş­kan­lı­ğın gö­rev ala­nıy­la il­gi­li sü­re­li ve sü­re­siz ya­yın­la­rı plan­la­ya­rak ya­yım­la­ya­cak ve­ya ya­yım­la­ta­cak Baş­kan­lık, ba­sın-ya­yın ku­ru­lu­şu men­sup­la­rı­na ba­sın kar­tı dü­zen­le­ye­cek, Ba­sın Kar­tı Ko­mis­yo­nu’nun sek­re­tar­ya fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­te­cek.


MED­YA VE­Rİ TA­BA­NI OLUŞ­TU­RU­LA­CAK
Tür­ki­ye Med­ya Ve­ri Ta­ba­nı’nı oluş­tu­ra­cak ve gün­cel kal­ma­sı­nı sağ­la­mak için ge­rek­li ted­bir­le­ri ala­cak Baş­kan­lık, ba­sın ya­yın ala­nı­na yö­ne­lik yer­li ve ya­ban­cı ba­sın men­sup­la­rı için mes­le­ki eği­tim­ler dü­zen­le­ye­cek.
Öte yan­dan Baş­kan­lık, gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken fa­ali­ye­tin il­gi­si­ne gö­re Cum­hur­baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de bu­lu­nan Po­li­ti­ka Ku­rul­la­rı­nın gö­rüş­le­ri­ni de ala­cak.
Baş­kan­lı­ğın en üst ami­ri olan Baş­kan, İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nı, Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen amaç, po­li­ti­ka ve stra­te­ji­le­re uy­gun ola­rak yö­ne­te­cek.
Büt­çe tek­li­fi­ni ha­zır­la­ya­cak, be­lir­le­nen amaç, po­li­ti­ka, stra­te­ji ve per­for­mans he­def ve öl­çüt­le­ri doğ­rul­tu­sun­da uy­gu­la­ma­yı yü­rü­te­cek, iz­le­ye­cek ve ra­por­la­ya­cak olan Baş­kan, Baş­kan­lı­ğın yö­ne­tim sis­tem­le­ri­ni göz­den ge­çi­re­cek, ku­rum­sal ya­pı ile yö­ne­tim sü­reç­le­ri­nin et­ki­li­li­ği­ni gö­ze­te­cek ve yö­ne­ti­min ge­liş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­ya­cak.
Fa­ali­yet ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile iş bir­li­ği yap­mak­la da yü­küm­lü olan Baş­kan, ko­or­di­nas­yo­nu da ger­çek­leş­ti­re­cek.
Baş­ka­nın gö­rev alan­la­rı ara­sın­da Ta­nıt­ma Fo­nu­na iliş­kin in­ce­le­nen pro­je­le­rin ka­bu­lü­nü ve de­ne­tim so­nuç­la­rı­nı Cum­hur­baş­ka­nı­nın ona­yı­na sun­mak da yer ala­cak.
Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer gö­rev­le­ri ya­pa­cak Baş­kan, gö­rev­le­rin yü­rü­tül­me­sin­de doğ­ru­dan cum­hur­baş­ka­nı­na kar­şı so­rum­lu ola­cak.
HİZ­MET Bİ­RİM­LE­Rİ BE­LİR­LEN­Dİ
Baş­kan­lı­ğın hiz­met bi­rim­le­ri, Ka­mu Dip­lo­ma­si­si Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Ba­sın ve Ya­yın Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Halk­la İliş­ki­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Ter­cü­me Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Bil­gi İş­lem Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ile Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ğin­den olu­şa­cak.
Baş­kan­lık her yıl ken­di büt­çe­si­nin Ana­do­lu Ajan­sı (AA) bö­lü­mün­de­ki öde­ne­ği aş­ma­mak üze­re AA ile en çok 5 yıl­lık söz­leş­me yap­ma­ya yet­ki­li ola­cak.
Ta­nıt­ma Fo­nu’ndan fay­da­la­na­bi­le­cek, pro­je­le­ri in­ce­le­ye­cek ve­ya in­ce­le­te­bi­le­cek Baş­kan­lık, in­ce­le­me ne­ti­ce­sin­de uy­gun bu­lu­nan pro­je­le­ri Cum­hur­baş­ka­nı­na su­na­cak. Pro­je­ler için ya­pı­la­cak yar­dım ve tah­sis tu­tar­la­rı Cum­hur­baş­ka­nın­ca tes­pit edi­le­cek.


Ya­pı­lan kon­trol ve de­net­le­me­ler ne­ti­ce­sin­de pro­to­kol­le­re ve pro­je dö­kü­man­la­rı­na uy­gun ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­me­di­ği tes­pit edi­len pro­je­ler için ya­pı­lan yar­dım ve tah­sis tu­tar­la­rı­nın ta­ma­mı­nın ve­ya bir kıs­mı­nın öden­me­me­si­ne, ge­rek­ti­ğin­de de öden­miş tu­tar­la­rın ge­ri alın­ma­sı­na Cum­hur­baş­ka­nın­ca ka­rar ve­ri­le­cek.
Baş­kan­lık, gö­rev­le­ri ile il­gi­li ola­rak ih­ti­yaç duy­du­ğu ko­nu­lar­da araş­tır­ma, etüt ve pro­je ile ulus­la­ra­ra­sı iki­li ve çok ta­raf­lı te­mas ve top­lan­tı­lar dü­zen­le­me ve bun­lar­la il­gi­li her tür­lü mal ve hiz­met­le­rin sağ­lan­ma­sı gi­bi iş­le­ri yer­li ve ya­ban­cı ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­re yap­tı­ra­bi­le­cek, bu ko­nu­lar­la il­gi­li mal ve hiz­met sa­tın ala­bi­le­cek.
Bu kap­sam­da­ki fa­ali­yet­ler ile Baş­kan­lı­ğa tek­lif edi­len pro­je­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si ve des­tek­le­nen pro­je­le­rin iz­len­me­si­ne iliş­kin hiz­met alım­la­rın­da gö­rev alan ka­mu gö­rev­li­le­ri ve hiz­me­tin­den ya­rar­la­nı­la­cak di­ğer ki­şi­ler için il­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar Baş­kan­lık büt­çe­sin­den kar­şı­la­na­cak.

 

İŞ BİR­Lİ­Ğİ YA­PA­CAK
Baş­kan­lık­ça des­tek­le­nen araş­tır­ma-ge­liş­tir­me pro­je­le­rin­de pro­je sü­re­si ile sı­nır­lı ol­mak kay­dıy­la pro­je kap­sa­mın­da gö­rev ya­pan öğ­re­tim ele­man­la­rı­na onay­la­nan pro­je­de be­lir­le­nen tu­tar­lar üze­rin­den öde­me ya­pı­la­bi­le­cek. Pro­je­de gö­rev ya­pan ve ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan di­ğer per­so­ne­le onay­la­nan pro­je­de be­lir­le­nen tu­tar­lar üze­rin­den hiz­met be­de­li öde­ne­bi­le­cek.
Baş­kan­lık, gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da ba­kan­lık­lar, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, ka­mu ik­ti­sa­di te­şeb­büs­le­ri ve ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki ku­ru­luş­lar ile ya­kın iş bir­li­ği için­de bu­lu­na­cak.
Baş­kan­lık­ta gö­rev ya­pan her ka­de­me­de­ki yö­ne­ti­ci­ler, yap­mak­la yü­küm­lü bu­lun­duk­la­rı hiz­met ve­ya gö­rev­le­ri, Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek emir ve di­rek­tif­ler ile sı­ra­lı yö­ne­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek emir ve ta­li­mat­lar yö­nün­de mev­zu­ata uy­gun ola­rak dü­zen­le­mek ve yü­rüt­mek­ten bir üst ka­de­me­ye kar­şı so­rum­lu ola­cak.
Baş­kan­lık, gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da ida­ri dü­zen­le­me­ler ya­pa­bi­le­cek.


Bu­nun ya­nı sı­ra ka­rar­na­me­nin "Atıf­lar ve de­ği­şik­lik hü­küm­le­ri" bö­lü­mün­de Pos­ta ve Tel­graf Teş­ki­la­tı Ano­nim Şir­ke­ti'nin gö­rev ve yet­ki­le­ri­ne iliş­kin de dü­zen­le­me ya­pıl­dı.
Bu­na gö­re, PTT'nin yurt için­de ve dı­şın­da şir­ket kur­ma ve ku­ru­lu bu­lu­nan şir­ket­le­re or­tak ol­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­lar Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek.
PTT, ulus­la­ra­ra­sı bir­lik ve ku­ru­luş­la­rın ça­lış­ma­la­rın­da iş­let­me­ci ola­rak pos­ta sek­tö­rü­nü tem­sil et­me­ye ve pro­to­kol yap­ma­ya yet­ki­li ola­cak.
Nük­le­er Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­nun Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri­ne ile fa­ali­yet alan­la­rı da ka­rar­na­mey­le dü­zen­len­di. (A.A.)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER