İŞKUR ve TSO’dan işverenlere çağrı

Ço­rum Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu (İŞ­KUR) İl Mü­dü­rü Ali Şa­han, Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal'ı zi­ya­ret et­ti.

İŞKUR ve TSO’dan işverenlere çağrı

TSO’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re zi­ya­ret­te, 14/12/2017 ta­ri­hin­de Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği ile im­za­la­nan Mes­le­ki Eği­tim ve Be­ce­ri Ge­liş­tir­me İş­bir­li­ği Pro­to­ko­lü (ME­GİP) çer­çe­ve­sin­de il dü­ze­yin­de Oda/Bor­sa tem­sil­ci­le­ri ve İş­kur İl Mü­dür­lü­ğü ka­tı­lı­mıy­la ka­mu-özel iş­bir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik oluş­tu­ru­lan ‘Ça­lış­ma Gru­bu’ hak­kın­da gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.


Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, bu ça­lış­ma gru­bu­nun ama­cı­nın, İŞ­KUR ile TOBB ara­sın­da iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nın ta­lep et­ti­ği ni­te­lik­ler­de iş­gü­cü­nün ye­tiş­ti­ril­me­si için ka­mu-özel sek­tör iş­bir­li­ğin­de teo­rik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­rin bir­leş­ti­ril­me­si­ni içe­re­cek şe­kil­de mes­le­ki eği­tim­le­rin dü­zen­len­me­si ol­du­ğu­nu ve bu prog­ra­mın, iş­let­me­le­ri­mi­zin  iş­gü­cü ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sın­da önem­li bir rol oy­na­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.


İŞ­KUR İl Mü­dü­rü Ali Şa­han ise, ko­nu hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di: "Pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de ta­lep­te bu­lu­nan iş­ve­re­ne ça­lı­şan sa­yı­sı­nın %50'si­ne ka­dar kon­ten­jan ve­ri­le­bi­le­cek olup, eği­tim­ler iş­yer­le­rin­de ve­ya oda- bor­sa­lar ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek eği­tim mekânla­rın­da en faz­la 160 gün ola­cak şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­cek­tir. Pro­to­kol kap­sa­mın­da mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si ve­ri­le­bi­len mes­lek­ler­de eği­tim­le­re ka­tı­lan­la­ra Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu (MYK) bel­ge­si, mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si ve­ri­le­me­yen mes­lek­ler­de eği­ti­me ka­tı­lan­la­ra Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) ve­ya Üni­ver­si­te onay­lı bel­ge ve­ri­le­cek­tir. İş­ve­ren­ler kurs so­nun­da ka­tı­lım­cı­la­rın en az %50'si­ni kurs sü­re­sin­den az ol­ma­mak üze­re en az 120 gün ve üze­ri is­tih­dam­da kal­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak­lar­dır. 


Eği­tim sü­re­sin­ce kur­si­yer­le­re gün­lük 61.65 TL kur­si­yer cep harç­lı­ğı öde­ne­cek olup, ka­tı­lım­cı­la­rın 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu ge­re­ği öden­me­si ge­re­ken si­gor­ta pri­mi, İş Ka­za­sı ve Mes­lek Has­ta­lı­ğı Si­gor­ta prim gi­der­le­ri kar­şı­la­na­cak­tır.  


Bu çer­çe­ve­de il ve il­çe­le­ri­miz­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan iş­ve­ren­le­rin, ele­man ih­ti­ya­cı­na yö­ne­lik ta­lep­le­ri­ni oluş­tu­ru­lan ça­lış­ma gru­bu­na ilet­me­le­ri için Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı'na di­lek­çe ile baş­vur­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.”
Ay­rı­ca Şa­han, İŞ­KUR’un, ‘Bir Sen­den Bir Ben­den İs­tih­dam Teş­vi­ki’ uy­gu­la­ma­sı hak­kın­da da bil­gi­len­dir­di. Bu prog­ram kap­sa­mın­da; 2017 yı­lın­da si­gor­ta­lı ça­lı­şan sa­yı­sı or­ta­la­ma­sı 1 ila 3 olan iş­ve­ren­le­rin, 01.01.2018 - 31.12.2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da 18-25 yaş ara­lı­ğın­da­ki 2 ki­şi­yi is­tih­dam et­me­le­ri ha­lin­de, işe alı­nan­la­rın üc­ret­le­ri­nin ta­ma­mı­nın bir ay İŞ­KUR bir ay iş­ve­ren ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, teş­vik­ten ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­rin  da­ha ge­niş bil­gi­yi, İŞ­KUR yet­ki­li­le­rin­den ala­bi­le­ce­ği bil­gi­si­ni pay­laş­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER