‘Kaldırın artık şu kabloları’

Çep­ni Ma­hal­le­si Dr. Per­tev­bey So­kak nu­ma­ra 21’de­ki Os­man­bey Kız Öğ­ren­ci Yur­du bi­na­sı­nı çev­re­le­yen te­le­fon kab­lo­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı is­te­ni­yor.

‘Kaldırın artık şu kabloları’

RE­CEP ME­BET
Çep­ni Ma­hal­le­si Dr. Per­tev­bey So­kak nu­ma­ra 21’de­ki Os­man­bey Kız Öğ­ren­ci Yur­du bi­na­sı­nı çev­re­le­yen te­le­fon kab­lo­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı is­te­ni­yor.

Yak­la­şan eği­tim se­zo­nu ön­ce­si ta­mam­la­ma­yı plan­la­dık­la­rı ta­di­lat ça­lış­ma­la­rı­nın kab­lo en­ge­li­ne ta­kıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Bün­ya­min Ay­vaz, yet­ki­li­le­re ses­le­ne­rek “Al­lah aş­kı­na kal­dı­rın ar­tık şu kab­lo­la­rı” di­ye ko­nuş­tu.
Ay­lar ön­ce yap­tık­la­rı res­mi baş­vu­ru son­ra­sı baş­la­yan ça­lış­ma­la­rın da ya­rım kal­dı­ğı­nı an­la­tan Ay­vaz, kab­lo­la­rın yer al­tı­na alın­ma­sı için açı­lan çu­kur­lar­dan do­la­yı bi­na­nın bod­rum ka­tı­nın su al­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. İs­ti­nat du­va­rın­dan sı­zan su­la­rın ka­lo­ri­fer da­ire­si­ni bas­tı­ğı­nı ifa­de eden Ay­vaz, du­ru­mu il­gi­li­le­re bil­dir­me­si­ne rağ­men bir tür­lü ne­ti­ce ala­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.


“Mağ­du­ri­ye­ti­mi Bİ­MER ve Cİ­MER gi­bi yer­le­re de ilet­tim” di­yen Ay­vaz, yet­ki­li­le­re ses­le­ne­rek aci­len çö­züm bek­le­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER