Kurban Bayramı'nda yollarda sıkı tedbirler alınacak

İçiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı Muh­te­rem İn­ce, Kur­ban Bay­ra­mı'nda alı­na­cak tra­fik ted­bir­le­ri­ne iliş­kin, "Gün­de or­ta­la­ma 7 bin 371 tra­fik eki­bin­de 12 bin 768 tra­fik per­so­ne­li gö­rev­len­di­ril­miş olup, 11 gün bo­yun­ca top­lam­day­sa 81 bin 82 tra­fik eki­bi­ni ve 140 bin 481 tra­fik per­so­ne­li­nin gö­rev­len­di­ril­me­si sağ­lan­dı" de­di. 

Kurban Bayramı'nda yollarda sıkı tedbirler alınacak

İçiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı İn­ce, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Arif Çe­tin ve Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Ce­lal Uzun­ka­ya ile bir­lik­te Kur­ban Bay­ra­mı'nda alı­na­cak tra­fik ted­bir­le­ri­ne iliş­kin ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Tra­fik me­se­le­si­nin Tür­ki­ye'nin uzun yıl­lar­dır mü­ca­de­le et­ti­ği önem­li so­run alan­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten İn­ce, araç­la­rın hız yap­ma ka­pa­si­te­le­ri­nin ar­tı­şı, cep te­le­fo­nu gi­bi dik­kat da­ğı­tı­cı ye­ni tek­no­lo­ji­ler ve geç­miş­ten ka­lan ve bir tür­lü de­ğiş­me­yen alış­kan­lık­la­rın ka­za­la­rın ha­len ya­şan­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rın­da tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun art­tı­ğı­nı kay­de­den İn­ce, bu doğ­rul­tu­da da tra­fik ka­za­la­rın­da ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. 

 Bay­ram bo­yun­ca 140 bin 481 tra­fik per­so­ne­li gö­rev ala­cak 
İn­ce, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ola­rak her bay­ram ol­du­ğu gi­bi önü­müz­de­ki Kur­ban Bay­ra­mı için­de ek ted­bir­ler al­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, "Gün­de or­ta­la­ma 7 bin 371 tra­fik eki­bin­de 12 bin 768 tra­fik per­so­ne­li gö­rev­len­di­ril­miş olup, 11 gün bo­yun­ca top­lam­day­sa 81 bin 82 tra­fik eki­bi­ni ve 140 bin 481 tra­fik per­so­ne­li­nin gö­rev­len­di­ril­me­si sağ­lan­dı. Bu bay­ram­da al­dı­ğı­mız ted­bir­le­rin şif­re­si açık söy­le­mek ge­re­kir­se de­ne­tim­dir" di­ye ko­nuş­tu. 

 

 He­li­kop­ter, İHA ve dro­ne­ler bay­ram­da iş ba­şın­da 
 Oto­büs de­ne­tim­le­ri­ne özel bir önem ver­dik­le­ri­ni ak­ta­ran İn­ce, şun­la­rı kay­det­ti: 
 "Özel önem ver­di­ği­miz bir ko­nu da oto­büs de­ne­tim­le­ri­dir. Bay­ram sü­re­sin­de 454 per­so­ne­li­miz şe­hir­le­ra­ra­sı oto­büs­le­re yol­cu gi­bi bi­ne­rek de­ne­tim ya­pa­cak­lar­dır. Ada­na, An­ka­ra, An­tal­ya, Di­yar­ba­kır, İs­tan­bul, İz­mir il­le­rin­de bay­ram tra­fi­ği he­li­kop­ter­ler­le ha­va­dan ta­kip edi­le­cek. Yi­ne kav­şak ola­rak ta­kip et­ti­ği­miz Kon­ya-Ku­lu, Ço­rum-Sun­gur­lu, Es­ki­şe­hir-Siv­ri­hi­sar, Kı­rık­ka­le, Amas­ya-Mer­zi­fon, Af­yon­ka­ra­hi­sar il ve il­çe­le­ri­miz baş­ta ol­mak üze­re 53 ili­miz­de İHA ve dro­ne­ler­le de de­ne­tim ya­pı­la­cak. Oto­gar­lar­da yol­cu ve şo­för bil­gi­len­dir­me nok­ta­la­rı ku­ru­la­rak oto­büs şo­för­le­ri­ne din­len­me sü­re­le­ri ve ye­dek şo­för hu­sus­la­rın­da de­ne­tim ya­pa­cak, uya­rı­lar­da bu­lu­na­cak. Ay­nı şe­kil­de yol­cu­lar da em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­la­rı ko­nu­sun­da de­net­le­ne­cek­tir. Ter­mi­nal­ler­de ve din­len­me te­sis­le­rin­de de­ne­tim­ler art­tı­rı­la­cak, kor­san ta­şı­ma­cı­lı­ğa ke­sin­lik­le izin ve­ril­me­ye­cek­tir. Son 5 yıl­da ka­za­la­rın yo­ğun ol­du­ğu tes­pit edi­len 17 il­de­ki 20 gü­zer­gah­ta her 10 ile 20 ki­lo­met­re­de bir ekip gö­rev­len­di­ri­le­cek. Şe­hir mer­kez­le­rin­de, hal­kın yo­ğun ola­ca­ğı kur­ban sa­tış ve ke­sim alan­la­rı ile AVM ve me­zar­lık­lar­da tra­fik ted­bir­le­ri­ni art­tı­ra­ca­ğız. Özel yük ta­şı­ma izin bel­ge­si kap­sa­mın­da­ki araç­la­rın 18-26 Ağus­tos 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da tra­fi­ğe çık­ma­la­rı­na as­la mü­sa­ade edil­me­ye­cek. Mev­sim­lik ta­rım iş­çi­le­ri ta­şı­yan araç­la­rın 00.00 ile 06.00 sa­at­le­ri ara­sın­da şe­hir­le­ra­ra­sı yol­cu­luk yap­ma­la­rı­na izin ve­ril­me­ye­cek, trak­tör­ler, bi­çer­dö­ver­ler gi­bi araç­la­rın da ge­rek­li ted­bir­ler al­ma­dan tra­fik­te sey­ret­me­le­ri en­gel­le­ne­cek." 

 Ço­cuk­lar bay­ram­da tra­fik po­li­si ola­cak 
İn­ce, bu bay­ram ted­bir­le­rin ve ön­lem­le­rin ya­nı sı­ra tra­fik ku­ral­la­rıy­la il­gi­li far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la bir de kam­pan­ya dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Tra­fik ka­za­la­rın­da­ki sü­rü­cü ku­sur­la­rı ara­sın­da aşı­rı sü­ra­tin yüz­de 40 ile ilk sı­ra­da ol­du­ğu­nu, ha­ya­tı­nı kay­be­den sü­rü­cü­le­rin yüz­de 75'inin em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­dı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de eden İn­ce, araç kul­la­nır­ken cep te­le­fo­nu kul­la­nı­mı­nın al­kol­lü araç kul­lan­ma­ya eş de­ğer ol­du­ğu­nun tes­pit edil­di­ği­ni an­lat­tı. İn­ce, "İş­te bu nok­ta­da bir far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la 'Bu bay­ram ben de tra­fik po­li­si­yim, ha­ta­lı sü­rü­cü­ye kır­mı­zı dü­dük' kam­pan­ya­sı­nı baş­la­tı­yo­ruz. Bu kam­pan­ya ile ai­le­ler üze­rin­de ço­cuk­la­rı­mı­zın yap­tı­rım et­ki­si kul­la­nı­la­rak özel­lik­le aşı­rı hız, em­ni­yet ke­me­ri ve araç kul­la­nır­ken cep te­le­fo­nu kul­la­nı­mı hu­sus­la­rın­da ku­ral ih­la­li ya­pan sü­rü­cü ko­nu­mun­da­ki an­ne ve ba­ba­lar he­def alın­mış­tır. Da­ha ön­ce Tra­fik De­dek­tif­le­ri Pro­je­si kap­sa­mın­da 4 mil­yon üze­rin­de­ki ço­cu­ğu­mu­za tra­fik eği­tim ver­miş­tik. Bu kam­pan­ya da bu eği­tim­le­rin bir ne­vi ta­mam­la­yı­cı­sı ola­cak. Bu kap­sam­da bay­ram sü­re­sin­ce tra­fik ekip­le­ri­miz­ce ya­pı­lan kon­trol­ler es­na­sın­da araç­ta bu­lu­nan ço­cuk­la­rı­mı­za Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ha­zır­la­nan 100 bin adet kır­mı­zı dü­dük, 100 bin adet gö­rev kar­tı, 100 bin adet bro­şür, 5 bin adet ti­şört ve şap­ka da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak. Ya­ni ço­cuk­la­rı­mız ara­ba­nın için­de fah­ri bir tra­fik mü­fet­ti­şi gi­bi şap­ka ve ti­şört­le­riy­le yol­cu­luk ede­cek­ler, bir ku­ral ih­la­li gör­dük­le­rin­de de kır­mı­zı dü­dük ça­la­rak an­ne ve ba­ba­la­rı­nı uya­ra­cak­lar" şek­lin­de ko­nuş­tu. 

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER