KYK Kereb-i Gazi Yurt Müdürü’nden nezaket ziyareti

Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Mü­dür­lü­ğü Ço­rum Ke­reb-i Ga­zi Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du Mü­dü­rü Ya­sin Ko­çak ve Yurt Yö­ne­ti­mi Eği­tim So­rum­lu­su Yü­cel To­run ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 

KYK Kereb-i Gazi Yurt Müdürü’nden nezaket ziyareti

FA­TİH BAT­TAR
Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Mü­dür­lü­ğü Ço­rum Ke­reb-i Ga­zi Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du Mü­dü­rü Ya­sin Ko­çak ve Yurt Yö­ne­ti­mi Eği­tim So­rum­lu­su Yü­cel To­run ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 
Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­miz Erol Taş­kan’la gö­rü­şen Ya­sin Ko­çak, hiz­me­te açı­lan yur­dun yak­la­şık 1200’ünün şe­hir dı­şın­dan gel­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Kar­şı­lık­lı soh­bet ha­lin­de ge­çen zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti­ni ak­ta­ran Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­miz Erol Taş­kan, Ya­sin Ko­çak’ı ye­ni gö­re­vin­den do­la­yı kut­la­yıp, ba­şa­rı­lar di­le­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER