MEB’in faaliyet planı, problem çözmekten uzak’

Eği­tim Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın 100 Gün­lük Fa­ali­yet Pla­nı’nın mev­cut so­run­la­rı çöz­mek­ten çok uzak ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

MEB’in faaliyet planı, problem çözmekten uzak’

‘MÜ­LA­KAT­LA ÖĞ­RET­MEN ALI­MI­NA SON VE­RİL­ME­Lİ’
“He­def­le­nen­le­rin acil çö­züm bek­le­yen,adım atıl­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar­dan uzak,so­yut ve so­nuç­la­rı­nın göz­lem­len­me­si­nin zor olan alan­lar­dan se­çil­di­ği­ni ifa­de et­mek ge­rek­mek­te­dir.” di­yen Gül, şu açık­la­ma­yı yap­tı: “Açık­la­ma­nın en dik­kat çe­ki­ci  ve ay­nı za­man­da da tam ola­rak an­la­şı­la­ma­yan bö­lü­mü 20 bin söz­leş­me­li öğ­ret­men alı­mı ile il­gi­li olan bö­lü­müy­dü. Söz edi­len şu an ev­rak­la­rı­nı tes­lim et­mek­te olan, ata­ma­sı ya­pıl­mış olan öğ­ret­men­ler mi? Yok­sa, ay­rı­ca 20 bin öğ­ret­men da­ha mı ata­na­cak? Kı­sa sü­re­de bu ko­nu­nun açık­lı­ğa ka­vuş­ma­sı ve ata­ma­la­rın da en kı­sa sü­re­de kad­ro­lu ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ye­ni öğ­ret­men alım­la­rın­da mü­la­kat yön­te­mi­nin kul­la­nıl­ma­sı eşit­siz­lik­ler ve hak­sız­lık­lar üret­mek­te­dir. O ne­den­le mü­la­kat ile öğ­ret­men alı­mı­na son ve­ril­me­li, tüm öğ­ret­men­ler kad­ro­lu ola­rak is­tih­dam edil­me­li­dir.

Açık­la­ma­nın dik­kat çe­ken di­ğer bir bö­lü­mü ise eği­tim yö­ne­ti­ci­li­ğin­de pro­fes­yo­nel­li­ğe ge­çil­me­si ile il­gi­li ola­nı­dır. Okul­la­rı  ti­ca­ri bi­rer iş­let­me ola­rak gö­ren bu ba­kış açı­sı, eği­tim yö­ne­ti­mi­nin de pro­fes­yo­nel iş­let­me­ler­de ol­du­ğu gi­bi, kar­lı­lık ve ve­rim­li­lik esas­la­rı­na gö­re yü­rü­tül­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­mek­te­dir. Oy­sa eği­tim ka­mu­sal bir hiz­met­tir ve tüm ka­mu­sal hiz­met­ler gi­bi eşit, üc­ret­siz ve ula­şı­la­bi­lir ol­ma­lı­dır. O yüz­den eği­tim yö­ne­ti­ci­li­ği adın­da bir mes­lek yok­tur. Eği­tim yö­ne­ti­ci­li­ği öğ­ret­men­le­rin ikin­cil gö­rev ola­rak yü­rüt­tük­le­ri bir fa­ali­yet­tir. Pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­lik, eği­ti­min ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si­nin önem­li bir adı­mı ola­ca­ğın­dan biz­ler açı­sın­dan ka­bul edi­le­bi­lir bir ta­ra­fı yok­tur.
Eği­ti­min pi­ya­sa­laş­ma­sı­nın di­ğer bir adı­mı da açık­la­nan di­ğer bir he­def­te açı­ğa çık­mak­ta­dır: "Her oku­lun ken­di şart­la­rı içe­ri­sin­de ge­liş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak için kri­ter­ler be­lir­le­ni­yor, des­tek­ler bu­na gö­re sağ­la­nı­yor." "Okul Te­mel­li Ge­li­şim Mo­de­li" adı ile Ulu­sal Öğ­ret­men Stra­te­ji Bel­ge­si'nde de yer alan bu yak­la­şım, okul­lar ara­sın­da­ki eşit­siz­lik­le­ri do­ğal­laş­tı­ra­rak, okul­la­rın pi­ya­sa ko­şu­la­rı­na gö­re ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na ola­nak sağ­la­ya­cak­tır. MEB'in gö­re­vi ve so­rum­lu­lu­ğu ise okul­lar ara­sın­da­ki fark­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­rak, ko­şul­lar ve ola­nak­lar açı­sın­dan okul­la­rın eşit­len­me­si­ni sağ­la­mak­tır.

30 bin oku­la po­lis gö­rev­len­di­ril­me­si ise eği­tim ala­nın­da ya­şa­nan şid­det olay­la­rı­nın sa­de­ce gü­ven­lik ba­kış açı­sı ile de­ğer­len­di­ril­me­si­nin bir so­nu­cu­dur. Böy­le bir yak­la­şım şid­de­ti do­ğu­ran, bes­le­yen ve bü­yü­ten ko­şul­la­rı, sos­yo-po­li­tik ik­li­mi, kül­tü­rel örün­tü­yü yok say­mak­ta­dır. Oy­sa so­run sa­de­ce gü­ven­lik bo­yu­tu­nu çok­tan aş­mış­tır.

Di­ğer he­def­le­rin de, mes­lek li­se­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi, yu­ka­rı­da sa­yı­lan­lar­dan fark­lı özel­lik­le­ri yok­tur. MEB as­lın­da açık­la­nan he­def­ler­le biz­le­re so­run­la­rın çö­zü­mü için adım at­ma­ya­ca­ğı ve ya­pı­sal so­run­la­rın çö­zü­mü­ne da­ir  bir yak­la­şı­mın ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­mek­te­dir. 
 

OY­SA 100 GÜN İÇE­Rİ­SİN­DE MEB BUN­LA­RI YA­PA­Bİ­LİR:
Or­ta­öğ­re­ti­me ge­çiş sis­te­min­den kay­nak­lı mağ­dur olan yüz bin­ler­ce öğ­ren­ci­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­de­re­bi­lir. Aka­de­mik eği­tim ve­ren okul­la­rın kon­ten­jan­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir; ter­cih­ler­de okul tü­rü ve ter­cih sa­yı­sı­na ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma kal­dı­rı­la­rak, öğ­ren­ci­le­re ye­ni­den ter­cih hak­kı ve­ri­le­bi­lir.

Or­ta­öğ­re­ti­me ge­çiş sis­te­mi kal­dı­rı­la­rak,tüm öğ­ren­ci­le­rin is­te­di­ği okul tü­rü ve okul­da eği­tim al­ma­sı­nın ko­şul­la­rı­nı oluş­tu­ra­cak ça­lış­ma­lar baş­la­tı­la­bi­lir.
Öğ­ret­men alım­la­rın­da mü­la­kat kal­dı­rı­la­rak, tüm öğ­ret­men­ler kad­ro­lu ata­na­bi­lir.  

Eş du­ru­mun­dan do­la­yı ata­ma hak­kı­nı kul­la­na­ma­yan söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­re eş du­ru­mu ata­ma hak­kı ve­ri­le­bi­lir.
Ata­ma  bek­le­yen öğ­ret­men ar­ka­daş­lar­dan ge­rek­li sa­yı­da ata­ma ya­pı­la­bi­lir.
Tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na 3600 ek gös­ter­ge ve­ri­le­bi­lir.

Pro­je okul uy­gu­la­ma­sı­na ve okul­la­rın ni­te­lik­li-ni­te­lik­siz ola­rak ay­rıl­ma­sı­na son ve­ri­le­bi­lir.
Öğ­re­tim prog­ram­la­rı­nın bi­lim­sel öl­çü­le­re gö­re ye­ni­den ha­zır­lan­ma­sı­na dö­nük ça­lış­ma­lar baş­la­tı­la­bi­lir.
Di­ni der­nek­ler ve va­kıf­lar ile ya­pı­lan pro­to­kol­ler ip­tal edi­le­bi­lir.
Eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri­nin be­lir­len­me­sin­de li­ya­ka­tı esas alan bir sis­te­me ge­çi­le­bi­lir.
Ço­cuk iş­çi­li­ği­nin ön­len­me­si­ne dö­nük ted­bir­ler alı­na­rak, tüm öğ­ren­ci­le­rin ör­gün eği­tim içe­ri­si­ne alın­ma­sı­na dö­nük ça­lış­ma baş­la­tı­la­bi­lir.
Özel okul­la­ra teş­vik uy­gu­la­ma­sı­na son ve­ri­le­rek, eği­ti­me ay­rı­lan büt­çe ar­tı­rı­la­bi­lir.
Hak­la­rın­da her han­gi bir so­ruş­tur­ma ol­ma­yan ih­raç eği­tim emek­çi­le­ri iş­le­ri­ne ia­de edi­le­bi­lir.
Hiz­me­tin ge­re­ği ola­rak de­ğil de ce­za­lan­dır­ma yak­la­şı­mı ile sür­gün edi­len eği­tim emek­çi­le­ri es­ki gö­rev yer­le­ri­ne ia­de edi­le­bi­lir.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER