'Polis de bunu yaparsa...'

Al­bay­rak Cad­de­si'nde kal­dı­rım üze­ri­ne  park edi­len po­lis oto­su gö­ren­le­ri şa­şırt­tı.

'Polis de bunu yaparsa...'

RE­CEP ME­BET

Al­bay­rak Cad­de­si'nde kal­dı­rım üze­ri­ne  park edi­len po­lis oto­su gö­ren­le­ri şa­şırt­tı.

Geç­ti­ği­miz Çar­şam­ba sa­ba­hı Al­bay­rak İl­ko­ku­lu önün­de ya­şa­nan ku­ral ih­la­li­ni fo­toğ­raf­la­yıp Ha­ber Mer­ke­zi­mi­ze gön­de­ren va­tan­daş­lar, "Pes doğ­ru­su, po­lis de bu­nu ya­par­sa baş­ka­la­rı ne yap­maz?" di­ye ko­nuş­tu­lar.

Kal­dı­rı­mı ka­pa­tan po­lis oto­su ne­de­niy­le ya­ya­la­rın yo­la inip yü­rü­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­na işa­ret eden va­tan­daş­lar, dav­ra­nış­la­rı ile her­ke­se ör­nek ol­ma­la­rı bek­le­nen gö­rev­li­le­rin böy­le­si gö­rün­tü­ler ser­gi­le­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti­ler.

Her­ke­sin tra­fik ku­ral­la­rı­na uy­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan va­tan­daş­lar, fo­toğ­raf­ta­ki ara­cı kul­la­nan po­lis me­mur­la­rın­dan ve tüm ka­mu gö­rev­li­le­rin­den de ay­nı has­sa­si­ye­ti bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Bunlar gibi çok var.Hatta Kaldırım da sivil araç görseler bile bulaşmayalım diyerek ten müdahale bile etmiyorlar emin olun geziyorlar anca.

İSMAİL
İSMAİL - 4 yıl Önce

Bir gün sen yada bir yakının engelli olup, o kaldrımı kullanmak zorunda kaldığında bir ihtimal ne yaptığını anlayabilirsin. Devlet memuru olmuşsun. Hiç utanıyor musun?

Nuh sabuncu
Nuh sabuncu - 4 yıl Önce

Ay o şekilde 1 ay önce bende acil idi parketdim bana polis ceza yazdı bunlara kim yazacak gerçi ü üformanın arkasına sıggınıyorlar normal

ÇORUMLU
ÇORUMLU - 4 yıl Önce

Mesai Saatinde devletin aracı ile gel Kaldırıma Parket, Albayrak okuluna çocuğun kaydını yaptır çayını iç, valiliğin arkasından bir tur devriye yap devam. Ne güzel iş be..

SIRADAKİ HABER