Sanat Sokağı düzenleme bekliyor

Ya­şa­dık­la­rı prob­lem­le­ri di­le ge­ti­ren Sa­nat So­ka­ğı es­na­fı, yet­ki­li­ler­den çö­züm bek­li­yor.

Sanat Sokağı düzenleme bekliyor

RE­CEP ME­BET

Pir­ba­ba Par­kı’nda­ki tu­va­let­le­rin yı­kıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me­de sı­kın­tı çek­tik­le­ri­ni be­lir­ten es­naf, kon­tey­ner tu­va­le­tin ve kü­çül­tü­len mes­ci­din ye­ter­siz kal­dı­ğı­na dik­kat çek­ti­ler.

Sa­nat So­ka­ğı gi­ri­şi­ne taç ka­pı, Ga­zi Cad­de­si’ne yön­len­dir­me ta­be­la­sı ve park içi­ne hay­rat çeş­me­si gi­bi ta­lep­le­ri­ni di­le ge­ti­ren es­naf, is­tek­le­ri­ni yet­ki­li­le­re ilet­me­le­ri­ne rağ­men her­han­gi bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­ma­sın­dan dert yan­dı­lar.


Ai­le­si ve ço­cuk­la­rıy­la Pir­ba­ba Par­kı’na ge­len va­tan­daş­la­rın da ay­nı sı­kın­tı­la­rı ya­şa­dığ­na işa­ret eden es­naf, çev­re te­miz­li­ği hu­su­sun­da da ba­zı ak­sak­lık­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek za­ru­ri ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER