‘Torba yasa sağlık emekçilerinin beklentilerini karşılamaktan uzak’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­lik Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, sağ­lık hiz­met­le­ri­nin su­nu­mun­da­ki risk­ler, zor­luk­lar ve teh­li­ke­le­rin tüm ta­raf­lar­ca ya­kın­dan bi­lin­di­ği­ni be­lirt­ti.

‘Torba yasa sağlık emekçilerinin  beklentilerini karşılamaktan uzak’


“Sağ­lık hiz­me­ti ris­ki bir ya­na son gün­ler­de­ki ar­tan şid­det va­ka­la­rı da gös­ter­mek­te­dir ki sa­de­ce bir sağ­lık ku­ru­mun­da gö­rev yap­mak bi­le po­tan­si­yel şid­det mağ­du­ru ol­mak için ye­ter­li­dir” di­yen Yal­çın Çift­çi, “Sağ­lık emek­çi­le­ri öz­ve­ri ile fe­dakârca ve can­si­pe­ra­ne gö­rev yap­mak­ta­dır­lar. Bu­na kar­şı­lık ne ça­lı­şır­ken ne de emek­li­lik­le­rin­de al­dık­la­rı üc­ret­ler in­san onu­ru ile bağ­daş­ma­yan üc­ret­ler­dir. Ba­zı mes­lek­le­rin ifa­sı­na kar­şı­lık ne ka­dar üc­ret öde­se­niz de kar­şı­lı­ğı­nı ve­re­me­ye­bi­lir­si­niz. İş­te sağ­lık hiz­me­ti de bun­lar­dan bi­ri­dir. Bir has­ta­ne aci­lin­de 24 sa­at acil va­ka kar­şı­la­ma­nın ve ha­yat kur­tar­ma­nın, yo­ğun ba­kım­da sa­ba­ha ka­dar has­ta­sı­nı mo­ni­tör­den ta­kip et­me­nin, sa­at­ler bo­yun­ca ame­li­yat­ha­ne­de hiz­met ver­me­nin pa­ra­sal bir kar­şı­lı­ğı ola­maz. An­cak mev­cut du­rum­da ma­ale­sef yok­sul­luk sı­nı­rı­nın al­tın­da ma­aş alan sağ­lık emek­çi­le­ri zor ko­şul­la­rın­da ha­yat mü­ca­de­le­si ver­mek­te, ayak­ta kal­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.


Si­ya­si ik­ti­da­rın TBMM Plan ve Büt­çe ko­mis­yo­nu­na sun­du­ğu tek­lif­ler bu gü­ne ka­dar de­fa­lar­ca di­le ge­tir­di­ği­miz, biz­zat TBMM’ye gi­de­rek sun­du­ğu­muz ya­sa öne­ri­le­ri­mi­zin ol­duk­ça ge­ri­sin­de­dir. Sağ­lık emek­çi­le­ri­nin  bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­mak­tan uzak­tır. Si­ya­si ik­ti­dar ve yan­daş sen­di­ka­lar emek­çi­le­ri­ni bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­mış­tır. Yi­ne dağ fa­re do­ğur­muş­tur” de­di.


Tor­ba ya­sa­nın, sağ­lık emek­çi­le­ri­nin iş­le­ri­ni yi­ne çor­ba­ya dön­dü­re­ce­ği­ni ve ye­ni so­run­la­ra yol aça­ca­ğı­nı kay­de­den Çift­çi, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Tor­ba ya­sa­nın 10. Mad­de­si ile yü­rür­lü­ğe gir­me­si bek­le­nen fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mı ile il­gi­li, Ge­nel Sağ­lık İş ola­rak ha­zır­la­yıp sun­du­ğu­muz öne­ri­miz­de Em­ni­yet ve TSK men­sup­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi, tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na yıl­lık 90 gün ola­rak ve­ril­me­si­ni, bu hak­kın sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın tü­mü­nü kap­sa­ma­sı ve per­so­ne­le geç­mi­şe et­ki­li ola­rak uy­gu­lan­ma­sı­nı içe­ren fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mı­nın (yıp­ran­ma pa­yı hak­kı) ve­ril­me­si­ni is­te­miş­tik. An­cak si­ya­si ik­ti­da­rın ta­sa­rı­sın­da bu sü­re 60 gün ola­rak be­lir­til­miş, geç­miş hiz­met yıl­la­rı­nı kap­sam dı­şı bı­rak­mış olup sağ­lık emek­çi­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­ma­mış­tır. Ya­sa­da uy­gu­la­ma­nın na­sıl ola­ca­ğı be­lir­til­me­mek­le bir­lik­te bu sü­re­nin tüm sağ­lık emek­çi­le­ri­ne fi­ili ça­lış­ma sü­re­si­ne ba­kıl­mak­sı­zın her yıl için 90 gün ve geç­mi­şe et­ki­li ola­cak şe­kil­de ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ya­sa­nın dü­zen­le­me­si ba­zı te­red­düt­le­re ne­den ol­mak­ta­dır. İn­san sağ­lı­ğı­na iliş­kin hiz­met­ler der­ken SGK ta­ra­fın­dan ya­sa­nın uy­gu­lan­ma­sın­da­ki yo­rum fark­lı­lık­la­rı ne­de­ni ile ye­ni ida­ri da­va­la­ra ne­den ola­bi­le­cek uy­gu­la­ma­lar söz ko­nu­su­dur. Bu ne­den­le ya­sa­nın bu dü­zen­le­me­si­nin ya­sa­yı uy­gu­la­ya­cak olan­lar­da te­red­dü­de yer ver­me­ye­cek şe­kil­de dü­zen­len­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ya­sa­nın 4. Mad­de­si ile 5534 sa­yı­lı ya­sa­ya ek­len­me­si ön­gö­rü­len EK Mad­de 84 ile ta­bip ve uz­man ta­bip­le­rin emek­li ma­aş­la­rın­da iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­sı dü­zen­le­mek­te­dir. Ge­rek­çe­sin­de ta­bip ve uz­man ta­bip­le­rin emek­li ma­aş­la­rı­nın bir­çok mes­lek men­su­bun­dan dü­şük ol­du­ğu be­lir­til­mek­te­dir. Ya­sa bu ha­liy­le ta­bip ve uz­man ta­bip­ler için ye­rin­de bir dü­zen­le­me ola­rak gö­rül­mek­le bir­lik­te ta­bip ve uz­man ta­bip­ler­den çok çok da­ha dü­şük emek­li ma­aşı alıp ha­ya­tı ida­me et­tir­me­ye ça­lı­şan di­ğer sağ­lık emek­çi­le­ri­ne hiç­bir iyi­leş­tir­me­nin ya­pıl­ma­ma­sı sağ­lık hiz­met­le­rin­de uzun yıl­lar öz­ve­ri ile hiz­met et­miş bin­le­ri ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­mış­tır. Ta­bip ve uz­man ta­bip­ler ile ay­nı ku­rum­lar­da yan ya­na bu ül­ke­nin yaş­lı­sı­na, be­be­ği­ne, ge­be­si­ne, has­ta­sı­na sağ­lık hiz­me­ti sun­muş olan bu bin­le­rin hak­lı bek­len­ti­si kar­şı­lan­ma­lı­dır. Ay­nı ku­rum­da yan ya­na ça­lı­şan sağ­lık emek­çi­le­ri­ni ay­rış­tı­ran öte­ki­leş­ti­ren dü­zen­le­me ev­ren­sel bir kav­ram olan ‘ada­let­li’ ol­mak­tan uzak­tır. Ya­sa ko­yu­cu­nun bu ha­ta­dan ya­sa­nın Yü­ce Mec­lis gö­rüş­me­le­rin­de dön­me­si­ni ve ta­bip ve uz­man ta­bip dı­şın­da­ki emek­li sağ­lık emek­çi­le­ri­ne de ben­zer bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ya­sa­nın 4. mad­de­si ya­pı­la­cak olan iyi­leş­tir­me, tüm sağ­lık emek­çi­le­ri­ne ya­pıl­ma­sı ya­nın­da her­han­gi bir ke­sin­ti­ye ta­bi ol­mak­sı­zın öden­me­li, her­han­gi bir şar­ta bağ­lan­ma­ma­lı, emek­li, is­ter baş­ka bir iş yap­sın ya da yap­ma­sın bu hak ona ke­sin­ti­siz ola­rak su­nul­ma­lı­dır. Çün­kü emek­li ma­aş­la­rı­na ya­pı­lan bu iyi­leş­tir­me, enf­las­yon kar­şı­sın­da eri­miş olan emek­li ma­aş­la­rı­nın de­ğer kay­bı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik­se bu­nu şar­ta bağ­la­mak adil ol­ma­ya­cak ve ama­ca hiz­met et­me­ye­cek­tir. Mev­cut eko­no­mik ko­şul­lar­da her ge­çen gün pu­la dö­nen ma­aş ve üc­ret­ler ele alın­ma­lı, hak­sız dö­ner ser­ma­ye uy­gu­la­ma­sı­na der­hal son ve­ril­me­li, onun ye­ri­ne emek­li­li­ğe yan­sı­yan, enf­las­yo­nun üze­rin­de bir iyi­leş­tir­me ile tüm sağ­lık emek­çi­le­ri­nin hu­zur ve gü­ven için­de ça­lı­şa­bi­le­cek­le­ri bir or­tam sağ­lan­ma­lı­dır. Bu amaç­la, sen­di­ka­mız ta­ra­fın­dan TBMM’de gru­bu bu­lu­nan si­ya­si par­ti­ler ile Mec­lis Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­ne eleş­ti­ri ve ka­nun tek­li­fi öne­ri­le­ri ile­til­mek­te­dir.
Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak her za­man ol­du­ğu gi­bi bu­gün de hak ve ada­let­li, in­san onu­ru­na ya­ra­şır, eme­ğin kar­şı­lı­ğı olan bir üc­ret ve emek­li­lik ta­lep­le­ri­mi­zi yi­ne­li­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER