TSO’dan kutlama

Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal ve Mec­lis Baş­ka­nı Erol Ka­ra­daş, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 96. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le bir me­saj ya­yım­la­dı. 

TSO’dan kutlama


1919’da zor şart­lar içe­ri­sin­de ya­kı­lan is­tik­lal me­şa­le­si­nin, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal'in ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de, 30 Ağus­tos 1922'de Baş­ko­mu­tan­lık Mey­dan Mu­ha­re­be­siy­le za­fer­le taç­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Ba­şa­ran­hın­cal ve Ka­ra­daş, ay­rı­ca şun­la­rı di­le ge­tir­di­ler:

“Ta­ri­hi şan­lı za­fer­ler­le do­lu yü­ce mil­le­ti­miz, Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ko­mu­ta­sın­da gös­ter­di­ği bü­yük kah­ra­man­lık­lar­la va­ta­nı­mı­zı ve mil­le­ti­mi­zi yok et­me­ye ça­lı­şan­la­ra kar­şı bir­lik ve be­ra­ber­lik ru­hu ile ver­di­ği muh­te­şem bir mü­ca­de­le ile bü­yük za­fe­ri ka­za­na­rak, bi­ze bu gü­zel va­ta­nı­mı­zı ema­net et­miş­tir. Bu za­fer­le mil­le­ti­miz, mil­li bir­lik ve be­ra­ber­lik şu­uru için­de son­su­za ka­dar hür, ba­ğım­sız ve onur­lu bir şe­kil­de ya­şa­ya­ca­ğı­nı bü­tün dün­ya­ya ilan ve is­pat et­miş­tir. Biz de mil­let ola­rak, bu so­rum­lu­luk ve bi­linç­le, ay­nı azim ve ka­rar­lı­lık­la he­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da can­la baş­la ça­lı­şı­yo­ruz. Ulu­su­mu­za bu gü­zel va­ta­nı ema­net eden, Baş­ko­mu­ta­nı­mız Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı rah­met ve şük­ran­la anı­yor, mil­le­ti­mi­zin 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı'nı kut­lu­yo­ruz.”  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER