Uğurludağ ve Laçin SYDV’ye 2 üye seçildi

İl Ge­nel Mec­li­si Tem­muz ayı dör­dün­cü top­lan­tı­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Ha­lil İb­ra­him Ka­ya baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan mec­lis, açı­lış yok­la­ma­sı ve ön­ce­ki gün tu­ta­nak öze­ti­nin okun­ma­sı ile baş­la­dı.

Uğurludağ ve Laçin SYDV’ye 2 üye seçildi

FA­TİH BAT­TAR 

İl Ge­nel Mec­li­si Tem­muz ayı dör­dün­cü top­lan­tı­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Ha­lil İb­ra­him Ka­ya baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan mec­lis, açı­lış yok­la­ma­sı ve ön­ce­ki gün tu­ta­nak öze­ti­nin okun­ma­sı ile baş­la­dı.

Top­lan­tı­da 3294 sa­yı­lı Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma­yı Teş­vik Ka­nu­nu’nun 7.mad­de­si ge­re­ğin­ce Uğur­lu­dağ ve La­çin Sos­yal Yar­dım­laş­ma Mü­te­vel­li he­ye­tin­de bo­şa­lan üye­lik­le­re ye­ni üye­ler se­çil­di.

Ya­pı­lan oy­la­ma ile Uğur­lu­dağ  Sos­yal Yar­dım­laş­ma Mü­te­vel­li He­ye­ti’ne Ya­şar Yıl­dı­rım ve Mus­ta­fa Gü­day se­çi­lir­ken, La­çin Sos­yal Yar­dım­laş­ma Mü­te­vel­li He­ye­ti’ne ise Ars­lan Öz­du­ran ve Fu­at Ay­kaç se­çil­di.

Top­lan­tı­da ay­rı­ca Bah­çe­li­ev­ler Po­lis Mer­ke­zi Amir­li­ği ola­rak kul­la­nı­lan bi­na­nın ze­min ka­tı ve 1 no­lu de­po­nun şah­sa ait ol­ma­sı ne­de­niy­le ki­ra­lan­ma­sı­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğun­dan do­la­yı bi­na­nın İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü adı­na ki­ra­lan­ma­sı hu­su­su gö­rü­şül­dü. Ko­nu in­ce­len­mek ve de­ğer­len­dir­mek üze­re Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu’na ha­va­le edil­di.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 11:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER