Vali Kılıç’a nezaket ziyaretleri

Türk Bü­ro Sen ve Ece Ban­yo yet­ki­li­le­ri­ Va­li Nec­med­din Kı­lıç’a ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Vali Kılıç’a nezaket ziyaretleri

Türk Bü­ro-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Sa­mi Çam ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile ECE Ban­yo İK, İda­ri İş­ler ve Ma­ki­ne-Ener­ji Mü­dü­rü İs­ma­il Ada­nır, ECE Ban­yo’nun ih­ra­cat part­ne­ri KİNG­FİS­SER fir­ma­sı yet­ki­li­le­rin­den Ser­hat Kö­ke­nek ve Ay­lin Gez­güç, Va­li Nec­med­din Kı­lıç’a ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.


Zi­ya­ret­ler­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Va­li Nec­med­din Kı­lıç da hem Türk Bü­ro Sen hem de Ece Ban­yo yet­ki­li­le­ri­ne na­zik zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER