Waterfresh Samsun’da şube açtı

Eralp Arıt­ma Sis­tem­le­ri­nin mar­ka­sı olan ve ‘Sağ­lı­ğı­nız için ta­ze su için’ slo­ga­nıy­la yo­la çı­kan Wa­ter­fresh Su Arıt­ma Sis­tem­le­ri, Sam­sun’a 5. şu­be­si­ni aç­tı.

Waterfresh Samsun’da şube açtı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Eralp Arıt­ma Sis­tem­le­ri­nin mar­ka­sı olan ve ‘Sağ­lı­ğı­nız için ta­ze su için’ slo­ga­nıy­la yo­la çı­kan Wa­ter­fresh Su Arıt­ma Sis­tem­le­ri, Sam­sun’a 5. şu­be­si­ni aç­tı.
Sun­du­ğu ka­li­te­li hiz­met ile müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni en üst se­vi­ye­ye çı­ka­ran Wa­ter­fresh Su Arıt­ma Sis­tem­le­ri, pro­fes­yo­nel ve ba­şa­rı­lı ekip ça­lış­ma­sıy­la müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor.

 

5. ŞU­BE­Yİ SAM­SUN’A AÇ­TI­LAR
Ço­rum baş­ta ol­mak üze­re An­ka­ra, Sam­sun, To­kat, Amas­ya, Yoz­gat, Kas­ta­mo­nu, Çan­kı­rı ve Kı­rık­ka­le il­le­ri ile il­çe­le­ri­ni içi­ne alan ge­niş bir böl­ge­de fa­ali­yet gös­te­ren Wa­ter­fresh 5. şu­be­si­ni Sam­sun’a aç­tı.

 

‘YÜZ­DE YÜZ YER­Lİ ÜRE­TİM’
Yüz­de yüz yer­li üre­tim olan Wa­ter­fresh su arıt­ma sis­tem­le­ri­nin TSE, CE ve ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi bel­ge­le­ri­ne sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten iş­let­me sa­hi­bi Al­pars­lan Şa­hin, ima­la­tın ya­nı sı­ra top­tan ve pe­ra­ken­de sa­tış ile ser­vis hiz­me­ti sun­duk­la­rı­nı söy­le­di.
En­düs­tri­yel alan­da da id­di­alı ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Al­pars­lan Şa­hin, “Fab­ri­ka­lar, ta­vuk çift­lik­le­ri, has­ta­ne, apart­man ve da­ire gi­ri­şi yu­mu­şat­ma ve re­ver­se os­mo­sis su arıt­ma sis­tem­le­ri­nin mon­taj ve  ba­kım­la­rı ile il­gi­li her tür­lü hiz­me­ti su­nu­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

16 YIL­LIK TEC­RÜ­BE
Ay­nı za­man­da Met­Lab mar­ka akıl­lı su sa­yaç­la­rı­nın yet­ki­li ba­yii ve ser­vi­si ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren Wa­ter­fresh ile il­gi­li de bil­gi ve­ren Şa­hin, sek­tör­de 16 yı­lı aşan tec­rü­be­ye sa­hip ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı.

AKIL­LI SA­YA­CIN ÖZELLİK­LE­Rİ HAK­KIN­DA DA BİL­Gİ VER­Dİ
Akıl­lı sa­yaç­la­rın özel­lik­le­ri hak­kın­da bil­gi ve­ren Şa­hin, şun­la­rı söy­le­di: “Sa­yaç oku­ma iş­le­mi­ni de or­ta­dan kal­dı­ran bu sis­tem­de ge­niş di­ji­tal ek­ran sa­ye­sin­de tü­ke­ti­ci de sar­fi­ya­tı to­naj ve li­ra ba­zın­da ta­kip ede­bi­li­yor. Pe­şin öde­me ve fa­tu­ra­lan­dır­ma­nın ya­nı sı­ra za­man­dan da bü­yük ta­sar­ruf sağ­la­yan bu sa­yaç­lar 3 yıl ga­ran­ti­li. Çek­valf, bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ko­lay­ca is­ta­tis­tik ha­zır­la­ma imkânla­rı da bu­lu­nan akıl­lı sa­yaç­lar­da borç yü­zün­den sö­kül­me der­di de yok. Akıl­lı sa­yaç­la­rın mon­ta­jı­nı üc­ret­siz ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ay­rı­ca 7 gün 24 sa­at ser­vis hiz­me­ti su­nu­yo­ruz.

‘DE­TAY­LI BİL­Gİ İÇİN İŞ­YE­Rİ­Mİ­ZE BEK­Lİ­YO­RUZ’
De­tay­lı bil­gi al­mak is­te­yen her­ke­si Ye­ni­yol Ma­hal­le­si Aza­pah­met So­kak Işın Göz Mer­ke­zi ya­nı nu­ma­ra 8’de ve­ya Ye­ni­yol Ma­hal­le­si Ga­zi Cad­de­si nu­ma­ra 8’de(Be­yaz Ma­sa al­tın­da) fa­ali­yet gös­te­ren iş­ye­ri­mi­ze bek­li­yo­ruz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER