‘Yetimleri sevindirin’

Kızılay Giyim Evi’nden bayramlık kampanyası

‘Yetimleri sevindirin’

RE­CEP ME­BET
Tür­ki­ye Kı­zı­lay Der­ne­ği Ço­rum Gi­yim Evi, ye­tim­ler ve ih­ti­yaç sa­hi­bi ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı için bay­ram­lık kı­ya­fet kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.
Are­fe gü­nü­ne ka­dar de­vam ede­cek kam­pan­ya hak­kın­da açık­la­ma ya­pan Kı­zı­lay Gi­yim Evi ve Ka­dın­lar Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Fat­ma Pa­şa­oğ­lu, “Ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ği ile muh­taç ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı se­vin­di­re­ce­ğiz”de­di.
Yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le tüm Ço­rum­lu ha­yır­se­ver­le­ri kam­pan­ya­la­rı­na des­tek ver­me­ye da­vet eden Fat­ma Pa­şa­oğ­lu, ay­ni ve nak­di yar­dım­da bu­lun­mak is­te­yen­le­rin Es­ki Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ar­ka­sı, Hı­dır­lık Cad­de­si üze­ri, Aşe­vi ya­nın­da fa­ali­yet gös­te­ren Kı­zı­lay Gi­yim Evi’ne baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Pa­şa­oğ­lu, De­ne­tim Ser­best­lik Mü­dür­lü­ğü’nden her Cu­ma gü­nü Kı­zı­lay’a seb­ze yar­dı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı da ifa­de ede­rek, on­la­rı da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne da­ğıt­tık­la­rı­nı kay­det­ti.

 

HA­YIR­SE­ VER­LE­RE ÇAĞ­RI
Pa­şa­oğ­lu, “Bay­ra­mın ar­dın­dan ise ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­re okul kı­ya­fe­ti ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­si yar­dı­mın­da bu­lun­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Yar­dım fa­ali­yet­le­ri­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak is­te­yen tüm ha­yır­se­ver­ler­den des­tek bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
Kı­zı­lay Der­ne­ği Ço­rum Gi­yim Evi’ne ba­ğış­ta bu­lun­mak is­te­yen­le­rin, 0533 384 76 88 nu­ma­ra­lı ile­ti­şim hat­tın­dan de­tay­lı bil­gi ala­bi­le­cek­le­ri kay­de­dil­di.

 

‘KUR­BAN VE ­KA­LE­Tİ DE ALI­YO­RUZ’
Türk Kı­zı­la­yı 2018 kur­ban ve­ka­let be­de­li­nin yurt içi 750 TL, yurt­dı­şı ise 590 TL ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Pa­şa­oğ­lu, “Tür­ki­ye ve dün­ya­nın dört bir ya­nı­na bay­ram se­vin­ci­ni ta­şı­mak is­te­yen ha­yır­se­ver­le­ri­miz Sa­at Ku­le­si’nde­ki kur­ban ba­ğış stan­dı­mı­za ge­le­rek Kı­zı­lay’a kur­ban ve­ka­le­ti de ve­re­bi­lir­ler” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Yük­sek tek­no­lo­jiy­le kon­ser­ve­le­re dö­nüş­tü­rü­len kur­ban et­le­ri­nin yıl bo­yun­ca ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı an­la­tan Pa­şa­oğ­lu, “Kur­ban be­re­ke­ti yıl bo­yu sür­sün slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen kam­pan­ya­ya tüm ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ği­ni bek­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER