‘Zafer, güven ve inançla geldi’

Ço­rum Ba­ro Baş­ka­nı Av. Al­tan Ak­pı­nar, 30 Ağus­tos Za­fe­ri­nin ka­za­nıl­ma­sın­da en önem­li et­ke­nin, Türk mil­le­ti­nin ken­di­ne olan gü­ve­ni ve inan­cı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 

‘Zafer, güven ve inançla geldi’

Bir­lik ve be­ra­ber­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de; ken­di­si­ni ta­rih sah­ne­sin­den sil­mek is­te­yen­le­re, 30 Ağus­tos Za­fe­ri ile tüm maz­lum halk­la­ra da ör­nek teş­kil ede­cek bi­çim­de unu­tul­ma­ya­cak bir ders ve­ren Türk mil­le­ti­nin, hiç­bir şe­kil­de ba­ğım­sız­lık ve hür­ri­ye­tin­den ödün ver­me­ye­ce­ği­ni, son­su­za ka­dar var ola­ca­ğı­nı tüm dün­ya­ya ka­bul et­tir­di­ği­ni kay­de­den Av. Ak­pı­nar, şun­la­rı söy­le­di: “Ta­ri­hin al­tın say­fa­la­rın­da­ki ye­ri­ni alan ve ba­ğım­sız ya­şa­mak is­te­yen bir­çok ulu­sa da yol gös­te­ren Kur­tu­luş Sa­va­şı­mız, Türk mil­le­ti­nin, or­du­su ile bir­lik­te yü­ce Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de yaz­dı­ğı kah­ra­man­lık des­ta­nı­dır. Sa­yı ve si­lah ola­rak ken­di­sin­den çok üs­tün olan düş­man kar­şı­sın­da, yü­re­ğin­de­ki va­tan sev­gi­si ve üs­tün ce­sa­re­tiy­le mil­le­ti­ni ve ül­ke­si­ni ka­nı­nın son dam­la­sı­na ka­dar ko­ru­yan Türk as­ke­ri­nin ka­zan­dı­ğı bu za­fer, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin te­mel­le­ri­nin atıl­ma­sın­da­ki en önem­li et­ken­ler­den bi­ri­dir.

Ço­rum Ba­ro­su ola­rak za­fe­ri­mi­zin bü­yük ön­de­ri Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı, tüm şe­hit­le­ri­mi­zi say­gı ve rah­met­le anı­yor, hal­kı­mı­zın bu bü­yük bay­ra­mı­nı yü­rek­ten kut­lu­yo­ruz.” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2018, 11:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER