‘Değerlerimizi yaşayarak yaşatacağız’

İs­ki­lip Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’nün öğ­re­tim yı­lı ba­şın­dan iti­ba­ren yü­rüt­tü­ğü ‘De­ğer­ler Eği­tim Pro­je­si’ fark­lı et­kin­lik­ler­le de­vam edi­yor.

‘Değerlerimizi yaşayarak yaşatacağız’

İs­ki­lip Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’nün öğ­re­tim yı­lı ba­şın­dan iti­ba­ren yü­rüt­tü­ğü ‘De­ğer­ler Eği­tim Pro­je­si’ fark­lı et­kin­lik­ler­le de­vam edi­yor.
Pro­je ça­lış­ma­sı­nın Ni­san ayı te­ma­sı ola­rak be­lir­le­nen ‘yar­dım­laş­ma-he­di­ye­leş­me’ te­ma­sıy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Mer­kez Mü­dü­rü Fa­tih Şan­lı, “Bu de­ğer­le­rin iş­len­me­si, öğ­ren­ci­le­ri­miz­de bu has­let­le­rin dav­ra­nış ha­li­ne gel­me­si ama­cıy­la İs­ki­lip Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zin­den eği­tim alan çı­rak öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan, içer­sin­de eşof­man ta­kı­mı ve spor ayak­ka­bı bu­lu­nan he­di­ye pa­ket­le­ri İs­ki­lip il­çe­sin­de eği­tim gö­ren 40 öğ­ren­ci­ye, çı­rak öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan biz­zat  zi­ya­ret­ler ya­pı­la­rak tak­dim edil­miş­tir.” de­di.


Şan­lı, İs­ki­lip Mes­le­ki Eği­tim Mer­kez Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li tüm per­so­ne­lin ak­tif ola­rak gö­rev al­dı­ğı pro­je ça­lış­ma­sı ile ku­rum­dan hiz­met alan çı­rak/kal­fa öğ­ren­ci­le­rin millî, ma­nevî, ah­la­ki, in­sanî ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri ge­liş­tir­me­le­ri­ni, yar­dım­laş­ma, kar­deş­lik, bir­lik ve be­ra­ber­lik duy­gu­la­rı­na du­yar­lı ba­şa­rı­lı bi­rey­ler ola­rak ye­tiş­me­le­ri­nin te­mel he­def­le­ri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Pro­je ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li bil­gi ve­ren Pro­je Ko­or­di­na­tör­le­ri ve ay­nı za­man­da ku­ru­mun Mü­dür Yar­dım­cı­la­rı  Sel­çuk Uğur ve Fa­ruk Se­ve­nol, “Ku­ru­mu­muz­da öğ­re­nim gö­ren öğ­ren­ci­le­rin ken­di­le­ri­ni keş­fet­me­si, kay­bol­ma­ya yüz tu­tan ma­ne­vi de­ğer­ler ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve güç­len­di­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı adı­na baş­la­tı­lan De­ğer­ler Eği­ti­mi pro­je­mi­zi pay­daş­la­rı­mı­zın da kat­kı­sı ve des­tek­le­ri yü­rüt­mek­te­yiz. Öğ­re­tim yı­lı ba­şın­dan iti­ba­ren fark­lı fa­ali­yet­ler­le ger­çek­leş­ti­ri­len ‘De­ğer­ler Eği­ti­mi’ ça­lış­ma­sı­na ders yı­lı so­nu­na ka­dar de­vam ede­ce­ğiz. Bu tür ça­lış­ma­la­rın öğ­ren­ci­le­ri­miz­de ka­lı­cı et­ki­ler bı­rak­ma­sı­nı, dav­ra­nış ha­li­ne gel­me­si­ni ar­zu et­ti­ği­miz için, söz­lü ola­rak an­lat­tı­ğı­mız de­ğer­le­ri fark­lı fa­ali­yet­ler­le de fii­len uy­gu­la­dık. Bu kap­sam­da, bu ayın te­ma­sı ‘yar­dı­maş­ma-he­di­ye­leş­me’ de­ğe­ri kap­sa­mın­da, fark­lı okul­lar­da eği­tim gö­ren öğ­ren­ci­le­re öğ­ren­ci­le­ri­miz ta­ra­fın­dan he­di­ye pa­ket­le­ri ve­ri­lir­ken, ön­ce­ki ay­lar­da yaş­lı zi­ya­ret­le­ri gi­bi, ben­zer ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tir­dik.” de­di­ler.
 

‘SEV­Gİ VE HOŞ­GÖ­RÜ İK­Lİ­Mİ OLU­ŞU­YOR’

Mer­kez Mü­dü­rü Fa­tih Şan­lı, öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­rin bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği pro­je ça­lış­ma­sı­nın eği­tim öğ­re­tim sü­re­ci­ne kat­kı­sı­nın çok faz­la ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Bu ça­lış­ma­lar öğ­ren­ci - öğ­ret­men ile­ti­şi­mi­ni art­tı­rı­yor, okul­da say­gı­ya, hoş­gö­rü­ye da­ya­lı bir or­tam ol­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı gi­bi öğ­ren­ci di­sip­lin olay­la­rı­nın da ya­şan­ma­ma­sı­nı sağ­lı­yor.” de­di.

Şan­lı, de­ğer­ler eği­ti­mi­nin okul ön­ce­sin­den baş­la­ya­rak tüm eği­tim ka­de­me­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­le­re uy­gu­lan­ma­sı­nın öne­mi­ni de vur­gu­la­ya­rak, “Okul­la­rı­mız­da, eği­tim­ci­le­ri­miz eliy­le ve­ri­le­cek de­ğer­le­rin, öğ­ren­ci­ler­de dav­ra­nış ha­li­ne dö­nüş­me­si ile okul­lar­da  sev­gi, hoş­gö­rü ik­li­mi­nin oluş­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER