İskilipli Alimler Müzesi’ni gezdiler

İs­ki­lip’te ca­mi­ler­de de­vam eden Yaz Kur’an Kur­su’na ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler, İs­ki­lip­li Âlim­ler Mü­ze­si’ni gez­di.

İskilipli Alimler  Müzesi’ni gezdiler

İs­ki­lip Kay­ma­kam­lı­ğı ta­li­ma­tıy­la baş­la­tı­lan İs­ki­lip Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len pro­je kap­sa­mın­da İs­ki­lip'te­ki Ulu Ca­mii, Şeyh Yav­si Ca­mii ve Kib­rit­çi Ca­mii öğ­ren­ci­le­ri, ca­mi imam­la­rı reh­ber­li­ğin­de sı­ray­la mü­ze­yi gez­di­ler. 
Prog­ram­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan İs­ki­lip Müf­tü­sü Nu­ret­tin İç­tü­zer, “İs­ki­lip'te­ki alim­le­ri­mi­zi ta­le­be­le­ri­mi­ze an­la­ta­bil­mek ve öğ­re­te­bil­mek için yap­mış ol­du­ğu­muz prog­ram da­hi­lin­de bu­gün bu­ra­ya 3 ca­mi­mi­zin ör­gen­ci­le­riy­le gel­dik ve prog­ra­mın de­va­mı­nı için di­ğer ca­mi­le­ri­mi­zi de sı­ra­lı bir şe­kil­de bel­li gün­ler da­hi­lin­de mü­ze­yi gez­di­rip an­lat­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Ama­cı­mız Atıf’ın nes­li­ne; İs­ki­lip'i ve ali­mi­ni ta­nı­yan ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­ye ça­ba sarf et­mek­tir. İn­şal­lah bu prog­ram­lar sü­re­sin­ce ta­le­be­le­ri­miz İs­ki­lip'i ve alim­le­ri­ni öğ­ren­miş ola­cak­lar.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER