İskilip’te müdürler yeni yılı planladı

İs­ki­lip’te gö­rev ya­pan okul ve ku­rum mü­dür­le­ri, 2018-2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nı plan­la­mak üze­re bir ara­ya gel­di­ler.

İskilip’te müdürler  yeni yılı planladı

İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da­ki top­lan­tı, Mü­dür­ler Ku­ru­lu Şu­be Mü­dü­rü, ana­oku­lu da­hil te­mel eği­tim okul­la­rı (il­ko­kul ve or­ta­okul­lar) ve li­se­le­rin mü­dür­le­ri ile Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi, Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi ve Öğ­ret­me­ne­vi ku­rum ida­re­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı­nın açış ko­nuş­ma­sı­nı İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu yap­tı. 
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, At­cı­oğ­lu, ön­ce­ki yı­lın ge­nel de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­rak gün­dem mad­de­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du. 
At­cı­oğ­lu, “2017-2018 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ge­rek sos­yal et­kin­lik­ler ge­rek spor­tif ve kül­tü­rel ya­rış­ma­lar­da bir­çok ku­pa ve ma­dal­ya ka­zan­dık. Alı­nan de­re­ce­ler­le el­de edi­len ba­şa­rı­lar­dan do­la­yı emek har­ca­yan, kat­kı ve­ren­le­re te­şek­kür ede­rim. Ge­çen yıl 23 öğ­ren­ci­miz fen li­se­le­ri­ni ka­zan­mış­ken bu se­ne 39 öğ­ren­ci­miz fen li­se­le­ri­ni ka­zan­mış­tır. Burs­lu­luk sı­na­vın­da da 29 öğ­ren­ci­miz ba­şa­rı­lı ol­muş­tur. Üni­ver­si­te sı­na­vın­da da ilk bi­ne gi­ren öğ­ren­ci­miz var. Ay­rı­ca il­çe mer­ke­zin­de bu­lu­nan bir­çok il­ko­kul, or­ta­okul, li­se ve pan­si­yon­la­rın do­ğal­gaz dö­nü­şüm iş­le­ri bit­mek üze­re. Bağ­lan­tı­la­rı için pro­se­dür­ler ta­mam­lan­dı. Bu kış do­ğal­gaz ile ısı­na­cak­lar.
Kız İmam Ha­tip Li­se­si ve Or­ta­oku­lu ile Aşa­ğı Ören­se­ki İlk ve Or­ta­oku­lu’nun in­şa­atı bit­ti, ye­ni bi­na­da eği­tim öğ­re­ti­me baş­la­ya­cak­lar. Or­ta­okul­dan me­zun olan 439 öğ­ren­ci­den ter­cih­te bu­lu­nup da açık­ta ka­lan öğ­ren­ci­miz yok. 424 öğ­ren­ci­miz ter­cih­te bu­lun­du­ğu bir li­se­ye yer­leş­ti. 15 öğ­ren­ci ve­li­si di­lek­çe ve­re­rek açık li­se ter­ci­hin­den do­la­yı yer­leş­me ter­ci­hin­de bu­lun­ma­dı. Ta­til içe­ri­sin­de bi­le gü­reş­te Tür­ki­ye şam­pi­yon­lu­ğu da­hil de­re­ce­ler el­de eden öğ­ren­ci­le­ri­miz var. Ay­rı­ca okul­la­rı­mı­za bo­ya da­ğı­tı­mı yap­tık. Ba­zı okul­la­rı­mız da ken­di im­kan­la­rı ile ha­zır­lık­lar ya­pa­rak ge­nel ola­rak 2018-2019 eği­tim öğ­re­ti­me ha­zır­lan­dı­lar.” de­di. 

OKUL­LAR­DA PRO­JE EKİP­LE­Rİ KU­RU­LA­CAK
İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, il­çe dü­ze­yin­de öğ­ren­ci ge­zi­le­ri, ze­ka oyun­la­rı, gü­reş, ok­çu­luk, okul ça­lış­ma­la­rı, TU­Bİ­TAK 4006 Bi­lim Fu­ar­la­rı, AB pro­je­le­ri ile Be­yaz Bay­rak ve Bes­len­me Dos­tu Okul pro­je­le­ri ve di­ğer et­kin­lik­ler­le do­lu do­lu bir yıl ge­çi­ril­di­ği­ni, bu ça­lış­ma­la­ra ye­ni­le­ri­nin de ek­le­ne­cek ol­ma­sı se­be­biy­le okul­la­rın ta­ma­mın­da bir pro­je eki­bi ku­rul­ma­sı ka­ra­ra bağ­lan­dı. At­cı­oğ­lu, bu ekip­ler­le ha­zır­la­na­cak ça­lış­ma­lar­la baş­vu­ru­ya açı­la­cak pro­je­le­re ka­tıl­ma­la­rı­nı ve il­çe­nin tem­sil edil­me­si is­te­di.
Top­lan­tı­da ko­nu­şan İl­çe Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Fa­tih Oku­muş ise, üc­ret­siz ki­tap­la­rın da­ğı­tım­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni, ge­rek­li ted­bir­le­ri ala­rak so­run­la­rı as­ga­ri se­vi­ye­de tu­ta­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, ida­re­ci gö­rev­len­dir­me­ler ile üc­ret­li öğ­ret­men gö­rev­len­dir­me­le­ri, ma­aş ve üc­ret öde­me­le­ri, pan­si­yon du­rum­la­rı, kan­tin ve ta­şı­ma­lı iha­le­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.
Aka­de­mik ba­şa­rı­nın art­tı­rıl­ma­sı için her okul se­vi­ye­sin­de okul mü­dür­le­rin­den olu­şa­cak bir ko­mis­yon ku­rul­ma­sı ve ça­lış­ma­la­ra baş­lan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. DYK ve ders dı­şı eği­tim ça­lış­ma­la­rı, okul web si­te­le­ri­nin gün­cel tu­tul­ma­sı, kay­ma­kam­lı­ğın ve mü­dür­lü­ğün okul­la­ra ya­pa­ca­ğı zi­ya­ret­ler, İŞ­KUR per­so­nel­le­ri­nin gö­re­ve baş­la­ma­sı ve okul­la­rın de­ne­ti­mi ile il­gi­li açık­la­ma­la­ra da yer ve­ril­di.
At­cı­oğ­lu, 2018 - 2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ba­şa­rı­lar­la do­lu bir yıl ol­ma­sı te­men­ni­siy­le her­ke­se ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı di­lek­le­rin­de bu­lun­du. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER