Berberlerle istişare

Kar­gı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı Baş­ka­nı Fev­zi Bil­gin, il­çe es­naf­la­rı ile bir ara­ya ge­le­rek is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­na de­vam edi­yor.

Berberlerle istişare

Kar­gı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı Baş­ka­nı Fev­zi Bil­gin, il­çe es­naf­la­rı ile bir ara­ya ge­le­rek is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­na de­vam edi­yor.

Bil­gin, aday­lık sü­re­cin­de söy­le­di­ği, “Ça­lış­ma­la­rı­mız ve dü­şün­dü­ğü­müz pro­je­le­ri es­naf­la­rı­mız­la bir ara­ya ge­le­rek is­ti­şa­re ede­ce­ğiz." sö­zü­nü bu kez de il­çe­de fa­ali­yet gös­te­ren ber­ber­ler­le bir ara­ya ge­le­rek gös­ter­di.

Bir­lik ve be­ra­ber­lik ça­tı­sı al­tın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da Bil­gin, ber­ber­le­rin is­tek­le­ri­ni din­le­di. Ça­lış­ma­la­rı ve dü­şün­dü­ğü pro­je­le­ri de is­ti­şa­re eden Bil­gin, “Top­lu­mun her ke­si­mi­ne hi­tap eden bir mes­lek gru­bu­nu bil­gi­len­dir­mek, ça­lış­ma­la­rı­mız hak­kın­da on­la­rı ay­dın­lat­mak is­te­dik.Be­ra­ber ça­lış­ma­ya ve her za­man ya­nı­mız­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten say­gı­de­ğer ber­ber es­naf­la­rı­mı­za şah­sım ve yö­ne­ti­mim adı­na te­şek­kür ede­rim." di­ye­rek ik­ram­lar­da bu­lun­du.  (Kar­gı-Ha­va­dis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER