Osmancık’ı şaha kaldıracak projede son aşama

Os­man­cık Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ile ya­tı­rım­cı­la­ra teş­vik ve­ri­le­cek, iş sa­ha­la­rı açı­la­cak, iş­siz­ler is­tih­dam edi­le­cek, eko­no­mi bü­yü­ye­cek, nü­fus ar­tı­şı hız­la­na­cak.

Osmancık’ı şaha kaldıracak projede son aşama

Os­man­cık Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ile ya­tı­rım­cı­la­ra teş­vik ve­ri­le­cek, iş sa­ha­la­rı açı­la­cak, iş­siz­ler is­tih­dam edi­le­cek, eko­no­mi bü­yü­ye­cek, nü­fus ar­tı­şı hız­la­na­cak.
Os­man­cık il­çe­sin­de 2015 yı­lın­da ku­ru­luş ka­ra­rı ile ça­lış­ma­la­ra baş­la­nan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de son aşa­ma­ya ge­lin­di. Par­sel­le­rin yol­la­rı ile bir­lik­te ka­na­li­zas­yon, yağ­mur su­yu, iç­me su­yu ve do­ğal­gaz alt ya­pı­sı ta­mam­la­nan sa­na­yi böl­ge­si­nin elek­trik hat­la­rı da iha­le edil­di.


YA­TI­RIM­CI­LAR TEŞ­VİK VE­Rİ­LE­CEK
AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, Os­man­cık OSB'nin 51 sa­na­yi par­se­lin­den oluş­tu­ğu­nu ifa­de et­ti.
Ya­tı­rım­cı­la­ra önem­li teş­vik­ler sağ­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Ka­ya, "Os­man­cık il­çe­miz ko­num ola­rak stra­te­jik bir nok­ta­da yer alı­yor. Os­man­cık OSB'ye yo­ğun bir il­gi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Şim­di­den yurt için­den ve yurt dı­şın­dan ta­lep­ler var. Ta­bi bi­zim ar­zu­muz da­ha faz­la is­tih­dam sağ­la­yan ve ih­ra­cat ya­pan ya­tı­rım­cı­la­rın gel­me­si­dir." de­di.
Ka­ya, OSB'nin elek­trik hat­la­rı­nın Ekim ayı­na ka­dar ta­mam­la­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­tı­rım­cı­la­ra ar­sa tah­si­si ya­pıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti.


YÖ­NE­TİM Bİ­NA­SI­NA 750 BİN TL Hİ­BE
Mil­let­ve­ki­li Ka­ya, Os­man­cık Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin yö­ne­tim bi­na­sı için ha­zır­la­nan pro­je­ye Or­ta Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (OKA) ta­ra­fın­dan 750 bin TL hi­be ve­ril­di­ği­ni, yö­ne­tim bi­na­sı­nın da kı­sa sü­re içe­ri­sin­de te­me­li­nin atı­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER