Satrançta ödüller verildi

Tür­ki­ye Dil ve Ede­bi­yat Der­ne­ği Os­man­cık Şu­be­si ile Os­man­cık İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'nün kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen Sat­ranç Tur­nu­va­sı Os­man­cık'ta ya­pıl­dı.

Satrançta ödüller verildi

Tür­ki­ye Dil ve Ede­bi­yat Der­ne­ği Os­man­cık Şu­be­si ile Os­man­cık İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'nün kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen Sat­ranç Tur­nu­va­sı Os­man­cık'ta ya­pıl­dı.
Dört ka­te­go­ri­de ödül­lü ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len tur­nu­va­ya Amas­ya, Ço­rum, Si­vas, Sam­sun, Or­du ve Te­kir­dağ'dan da ka­tı­lım ol­du. 


Ya­pı­lan ya­rış­ma­lar so­nun­da 8 yaş al­tı ka­te­go­ri­sin­de: Gök­de­niz Ek­mek­çi­oğ­lu, Öv­gü Zen­gin, Sü­hey­la Bos­tan­cı­er, Bu­rak Sarp Kol­cu; 10 yaş al­tı ka­te­go­ri­sin­de: Sü­mey­ye Te­miz, Yu­suf Be­ra Öziş­cen, Zey­nep Ünal, Elif Taş­lı; 12 yaş al­tı ka­te­go­ri­sin­de: Yu­suf Mir­za Bal, Be­ren De­mir Özer, Efe Ya­sin Ar­dil, Fur­kan Öz­bu­dak ; Açık ka­te­go­ri: Se­dat Zen­gin, Ümit Muş­tu­oğ­lu, Se­fat Shal­ko­uhı Da­rı­ush Han­na­nı, Emir Bek, Ke­nan To­ker, Be­tül Ya­zı­cı, Bu­rak Ak­soy, Enes İs­pir­li, Po­lat Al­per, Ha­kan Yü­ce­türk de­re­ce­ye gir­di­ler.


Tur­nu­va­nın ödül tö­re­nin­de ko­nu­şan Os­man­cık İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mah­mut Tö­kel, sat­ran­ca du­yu­lan sev­gi­nin ken­di­si­ni çok mem­nun et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Sat­ranç as­lın­da el­le de­ğil akıl­la oy­na­nan bir oyun­dur. İn­san­la­rın sos­yal ve duy­gu­sal ze­ka­la­rı­nın ge­li­şi­min­de çok önem­li bir ye­re sa­hip­tir. Ge­le­cek­te de sat­ran­cın in­san ha­ya­tı­nın vaz­ge­çil­me­zi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu tur­nu­va­ya­yı dü­zen­le­yen Ço­rum Sat­ranç fe­de­ras­yon üye­le­ri­ne, Tür­ki­ye Dil ve Ede­bi­yat Der­ne­ği Os­man­cık Şu­be­si yet­ki­li­le­ri­ne ve bu or­ga­ni­zas­yo­nun yü­kü­nü çe­ken Ümit Muş­tu­oğ­lu ile Ah­met Bal öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür­le­ri­mi bil­di­ri­yo­rum. Bu­ra­ya ge­lip ya­rı­şan, ya­rış­ma­la­ra il­gi du­yan ve ya­rış­ma­la­rın di­sip­lin içe­ri­sin­de geç­me­si­ni sağ­la­yan ha­kem­le­ri­mi­ze ay­rı ay­rı te­şek­kür edi­yo­rum.” di­ye ko­nuş­tu.


De­re­ce­ye gi­ren­le­ri­nin ku­pa, ma­dal­ya ve ödül­le­ri i Tür­ki­ye Dil ve Ede­bi­yat Der­ne­ği Os­man­cık Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Avu­kat Be­kir Ya­zı­cı, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Er­kan Ka­nı­te­miz, Eği­tim-Bir-Sen Os­man­cık İl­çe Tem­sil­ci­li­ği Baş­kan Ve­ki­li Hü­se­yin Ak­sun­gur; Os­man­cık Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Bay­ram Çıp­lak ve Os­man­cık İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Mah­mut Tö­kel tak­dim et­ti.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
emre
emre - 2 yıl Önce

DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZU SATRANÇLA TANIŞTIRMAMIZ LAZIM ANALİTİK DÜŞÜNMEYE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR

SIRADAKİ HABER