Çorum’da 1.580 araç hurdaya çıktı

Ço­rum’da son üç yıl­da top­lam 1.580 adet mo­tor­lu ta­şı­tın hur­da­ya ay­rıl­dı­ğı açık­lan­dı.

Çorum’da 1.580  araç hurdaya çıktı

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ve­ri­le­ri­ne gö­re, yurt ça­pın­da 3 yıl için­de hur­da­ya ay­rı­lan araç sa­yı­sı ise 277 bin 835’e ulaş­tı. 2016 ve 2017 yıl­la­rı ile 2018 yı­lı­nın ilk dört ayı­nı içi­ne alan araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı.
Edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re Ço­rum’da 2016 yı­lın­da 691, 2017’de 675, 2018 yı­lı Ocak-Ni­san dö­ne­min­de ise 214 adet ara­cın hur­da­ya ay­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di.

 

UY­GU­LA­MA BU­GÜN BAŞ­LI­YOR
Ma­li­ye Ba­ka­nı hem­şeh­ri­miz Na­ci Ağ­bal, 10 bin li­ra­lık hur­da teş­vi­ki uy­gu­la­ma­sı­nın bu­gün Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği­ni açık­la­dı.
Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı'nın ko­nu hak­kın­da teb­liğ ha­zır­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Na­ci Ağ­bal, uy­gu­la­ma ile il­gi­li ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı du­yur­du.
Ba­kan Ağ­bal, “Hur­da­ya ay­rı­la­cak araç­lar için ve­re­ce­ği­miz ÖTV teş­vi­ki uy­gu­la­ma­sı­nı yön­len­di­re­cek teb­liğ ha­zır­lı­ğı­nı ta­mam­la­dık. Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı­mız­la bir­lik­te ha­zır­la­dı­ğı­mız teb­liğ, Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­cak ve uy­gu­la­ma baş­la­ya­cak” di­ye ko­nuş­tu.


Oto­mo­tiv fir­ma­la­rı­nın ko­nuy­la il­gi­li bü­yük bir kam­pan­ya baş­lat­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ağ­bal, şim­di­den çok sa­yı­da hur­da oto­mo­bi­lin top­lan­dı­ğı­nı ve uy­gu­la­ma­nın baş­la­ma­sı­nın bek­len­di­ği­ni kay­det­ti.
“16 ve da­ha bü­yük yaş­ta­ki oto­mo­bil­le­ri­ni hur­da­ya çı­ka­ran va­tan­daş­la­rı­mız, ye­ni araç alır­lar­sa ÖTV’yi 10 bin li­ra da­ha az öde­ye­cek” di­yen Ağ­bal, dü­zen­le­me­nin 5.7 mil­yon ara­cı kap­sa­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.
Dü­zen­le­me­nin, ÖTV mat­ra­hı 46 bin li­ra­nın al­tın­da olan araç­lar­da 10 bin li­ra­ya va­ran in­di­rim im­ka­nı sağ­la­dı­ğı­nı an­la­tan Ağ­bal, ti­ca­ri­ler­de ise ÖTV mat­ra­hın­da li­mit şar­tı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

 

OTO­MO­Tİ­VE CAN SU­YU, ÇEV­RE­YE KAT­KI
Ya­şa­nan eko­no­mik ge­liş­me­ler ne­de­niy­le san­cı­lı bir yıl ge­çi­ren oto­mo­tiv sek­tö­rü, hur­da dü­zen­le­me­siy­le bir­lik­te ya­ra­la­rı­nı sar­ma­yı he­def­li­yor.
Uy­gu­la­ma­nın ha­ya­ta geç­me­siy­le bir­lik­te pi­ya­sa­nın can­lan­ma­sı­nı bek­le­yen sek­tör tem­sil­ci­le­ri, fi­yat avan­taj­la­rı­nın en faz­la yer­li mo­del­le­re ya­ra­ya­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar.
Tra­fik­ten men edi­le­cek hur­da araç­lar sa­ye­sin­de can ve yol em­ni­ye­ti­nin ar­ta­ca­ğı­na işa­ret eden uz­man­lar­sa; es­ki, faz­la ya­kıt tü­ke­ten ve çev­re­yi da­ha faz­la kir­le­ten bu tür araç­la­rın kul­la­nım dı­şı kal­ma­sıy­la bir­lik­te hem va­tan­daş­la­rın hem de şe­hir­le­rin ra­hat ne­fes ala­ca­ğı­nı söy­lü­yor­lar.


Ço­rum Açık Oto Pa­za­rı, bu haf­ta da ikin­ci el sa­tı­cı ve alı­cı­la­rı­nı birara­ya ge­tir­di.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

 

OTOMOBİL

Markası                                                          Modeli                                                     Fiyatı      (TL)

BMW 316i Standart

2006

59 bin

Chevrolet Aveo 1.2 LS

2010

29 bin

Citroen C- Elysee 1.6 HDI

2014

44 bin

Fiat Linea 1.3 Mjet Pop

2015

50 bin

Fiat Punto 1.4 Pop S&S

2013

41 bin

Ford C-Max 1.6 Trend

2006

41 bin

Ford Fiesta1.4 Titanium

2011

49 bin

Ford Focus 1.6 TDCI Titan

2011

48 bin

Hyundai Getz 1.4 DOHC

2011

41 bin

Honda Civic 1.6 i-VTEC El

2007

52 bin

Kia Cerato 1.6 CRDI Conc

2016

89 bin

Mazda 323 1.5i

2000

27 bin

Opel Astra 1.6 Elegance

2001

35 bin

Opel Corsa 1.4 Enjoy

2017

71 bin

Opel Vectra 1.6 Comfort

2003

35 bin

Peugeot 207 1.4 HDI Trend

2008

48 bin

Renault R 12 Toros

1996

12 bin

Renault R 19 1.6 Eu RT

1996

16 bin

Renault Broadway 1.4

1995

16 bin

Renault Clio 1.2 Authentiq

2006

33 bin

Renault Laguna 2.0 RXT

1999

21 bin

Renault Latitude 1.5 DCI E

2013

64 bin

Renault Megane 2.0 RXE

1998

19 bin

Seat Leon 1.4 Eco TSI FR

2015

95 bin

Skoda Fabia 1.4 Special

2004

31 bin

Suzuki SX4 1.6 GL

2011

52 bin

Tofaş Şahin S

1996

14 bin

Toyota Avensis 1.6 Elegant

2011

59 bin

Toyota Corolla 1.6 Sol

2002

37 bin

Toyota Corolla 1.6 Terra

2004

41 bin

Volkswagen Golf 1.6 Pasific2004

35 bin

Volkswagen Jetta 1.6 TDI

2012

79 bin

Volkswagen Polo 1.6 C   2001       24 bin

TİCARİ ARAÇ

Markası                                                           Modeli                                                  Fiyatı (TL)

Citroen Berlingo 1.6 HDI S   

2013

49 bin

Citroen Nemo Combi 1.4 H

2008

22 bin

Dacia Dokker 1.5 DCI A

2013

41 bin

Fiat Doblo Cargo 1.3 Mjet

2009

26 bin

Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet

2012

39 bin

Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet

2011

32 bin

Ford To. Connect 90 PS

2006

31 bin

Ford To. Connect 1.8TDCI

2011

44 bin

Ford To. Custom 2.2 TDCI

2013

60 bin

Ford Transit 350 L

2013

53 bin

Mercedes-Benz Vaneo 170

2005

35 bin

Opel Combo 1.3 CDTI CP

2008

34 bin

Peugeot Bipper 1.3 HDI CP

2015

43 bin

Peugeot Partner 1.6 HDI A

2012

42 bin

Renault Kangoo M 1.5 DCI

2004

25 bin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER