‘AKP’nin varlığını ortadan kaldıracağız’

İyi Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rın­dan Se­fer Yıl­maz ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 

‘AKP’nin varlığını  ortadan kaldıracağız’

RE­CEP ME­BET

Sun­gur­lu­lu Eği­tim­ci ve Net­work Mar­ke­ting Yö­ne­ti­ci­si Ab­dul­lah Ka­ra­man, İyi Par­ti’den Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı ol­du.

Ge­nel Mer­ke­ze yap­tı­ğı baş­vu­ru­nun ar­dın­dan dün par­ti bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Ab­dul­lah Ka­ra­man, Ço­rum’un kan­gren ha­li­ne gel­miş ya­ra­la­rı­na şi­fa bu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Dün­ya­nın 9 ül­ke­sin­de 20 bin ki­şi­ye ula­şan bir sa­tış or­ga­ni­zas­yo­nu­nu yö­net­ti­ği­ni an­la­tan Ka­ra­man, ki­şi­sel ge­li­şim eği­tim­le­ri de ver­di­ği­ni kay­det­ti.

Hükûme­tin iç ve dış po­li­ti­ka­la­rı­nı eleş­ti­ren Ka­ra­man, “AKP’nin var­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız. Si­ya­si par­ti­ler çöp­lü­ğü­ne gi­de­cek. 24 Ha­zi­ran se­çim­le­riy­le he­sap so­ra­ca­ğız” de­di.

“İyi in­san­lar ar­tık ik­ti­dar yo­lun­da” di­yen Ka­ra­man, par­ti­le­ri­ne oy ve­ren ya da ver­me­yen­ler ara­sın­da her­han­gi bir ay­rım ve öte­ki­leş­tir­me­ye ma­hal ver­me­ye­cek­le­ri­ni tüm va­tan­daş­la­ra eşit yak­la­şa­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti.

İyi Par­ti’nin Tür­ki­ye’nin ye­ni umu­du ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ka­ra­man, “İyi in­san­lar ha­re­ke­ti ola­rak hiz­met ya­rı­şın­da­yız. Ge­nel Baş­ka­nı­mız Me­ral Ak­şe­ner’i Cum­hur­baş­ka­nı ya­pa­rak ül­ke­yi li­ya­kat­lı kad­ro­lar­la yö­ne­te­ce­ğiz. Bu ül­ke fab­ri­ka ayar­la­rı­na ye­ni­den dö­ne­cek. İyi bir fik­rin önün­de hiç­bir şey du­ra­maz. Biz bu fik­ri ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Me­ral Ak­şe­ner ve İyi Par­ti kor­ku­su, er­ken se­çi­mi ge­tir­di. Ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar kor­ku­nun ece­le fay­da­sı yok” di­ye ko­nuş­tu.

Ba­zı par­ti­li­le­rin de ha­zır bu­lun­du­ğu ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İyi Par­ti İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı da ik­ti­da­rı eleş­ti­re­rek, “Ateş­le im­ti­han­dan ge­çen Tür­ki­ye’yi bu­gün ya­şa­dı­ğı bu­na­lım­lar­dan çı­kar­ta­cak yegâne si­ya­si güç İyi Par­ti” de­di.

“İyi Par­ti, sa­ray bir­lik­te­li­ği­nin kim­ya­sı­nı boz­du” di­yen Be­kir Öz­saç­ma­cı, “Sa­ray yö­ne­ti­mi ve Ço­rum tem­sil­ci­le­ri, 16 yıl­dır Ço­rum’a yap­tık­la­rı ya­tı­rım­la­rı­nı an­lat­ma­la­rı­nı bek­ler­ken Hı­dı­roğ­lu Hay­ret­tin Bey’in 129 yıl ön­ce yap­tı­ğı Hı­dır­lık Ca­mii'ni ye­ni­den aç­ma­la­rı hal­kı­mız açı­sın­dan ol­duk­ça ma­ni­dar­dır. Yok­sa Yoz­gat'a ya­pı­lan ya­tı­rım­lar, Amas­ya'ya ya­pı­lan ya­tı­rım­lar, To­kat'a ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı Ço­rum­lu­lar’dan sak­la­maz­lar­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Son za­man­lar­da par­ti­le­ri­ne yö­ne­lik ba­zı sal­dı­rı­lan ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­saç­ma­cı, “Sa­ray­da soy­ta­rı ol­mak­tan­sa yi­ğit­çe öl­me­yi ter­cih ede­riz” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Öz­saç­ma­cı, aday aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Ab­dul­lah Ka­ra­man’a ba­şa­rı­lar di­le­di.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018, 16:16
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gizli yazar
Gizli yazar - 4 yıl Önce

Madem ülkene katkıda buluncan ne diye yurtdışında şirket açtın

Gizli yazar
Gizli yazar - 4 yıl Önce

kendi dediğine kendi inanıyomu acaba, seçimde hepiniz 3 ün 1 ini alacanız

SIRADAKİ HABER