‘Bosna katliamını kınıyoruz’

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Sreb­re­nit­sa soy­kı­rı­mın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­ri ana­rak, kat­li­amı kı­na­dı.

‘Bosna katliamını kınıyoruz’

Kat­li­amın 23. yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le ya­zı­lı açık­la­ma ya­pan Ka­ra­dağ, “Sreb­re­nit­sa Kat­li­amı, II. Dün­ya Sa­va­şı’nda ya­şa­nan ka­yıp­lar­dan son­ra Av­ru­pa’da mey­da­na ge­len en bü­yük soy­kı­rı­mın adı­dır. Soy­kı­rım­da kat­le­di­len­le­rin sa­yı­sı ise res­mi ra­kam­la­ra gö­re 8372’dir. 


12-77 yaş ara­sı er­kek si­vil Boş­nak top­lu­ca kat­le­dil­miş­tir. Ka­dın­lar ise te­ca­vüz ve kö­tü mu­ame­le­ye ma­ruz kal­mış­tır. Bos­na­lı Sırp as­ker­ler Boş­nak­la­rın ba­zı­la­rı­nı top­lu in­faz yer­le­rin­de, ba­zı­la­rı­nı yol­lar­da, ba­zı­la­rı­nı dağ­lar­da, kat­li­am­dan kaç­mak is­te­yen­le­ri de çe­şit­li tu­zak­lar ku­ra­rak hun­har­ca kat­let­miş­ler­dir. Kat­le­di­len ma­sum si­vil­ler top­lu me­zar­la­ra gö­mül­müş­ler­dir. Da­ha son­ra ce­set­ler gö­mül­dük­le­ri yer­den kep­çe­ler­le par­ça­la­na­rak çı­kar­tı­lıp, kim­lik­le­ri tes­pit edi­le­me­sin di­ye sa­yı­la­rı tah­mi­ni 64 olan top­lu me­zar­la­ra gö­mül­müş­tür.


Bu soy­kı­rım­da asıl sor­gu­lan­ma­sı ve yar­gı­lan­ma­sı ge­re­ken­ler Sırp câni­le­rin­den çok; Sreb­re­ni­ca'yı 'Gü­ven­li Böl­ge' ilân ede­rek Boş­nak­lar’ın si­lah­la­rı­nı top­la­yıp on­la­rı Sırp ka­til­le­re tes­lim eden; ha­va ha­rekâtı­nı ka­sıt­lı ola­rak en­gel­le­yen za­ma­nın BM Ge­nel Sek­re­te­ri But­ros­ga­li, Ba­rış Gü­cü Ko­mu­ta­nı Fran­sız Ge­ne­ra­li Jan­vi­er ve BM Bos­na tem­sil­ci­si Ja­pon Akas­hi gi­bi ki­şi­ler­dir.
Biz­ler Sreb­re­nit­sa soy­kı­rı­mı­nı unut­ma­dık ve unut­tur­ma­ya­ca­ğız. Ya­şan­mış olan ha­zin soy­kı­rım­da ha­yat­la­rı­nı kay­bet­miş kar­deş­le­ri­mi­ze Al­lah’tan rah­met, ge­ri­de ka­lan ai­le­le­ri­ne baş sağ­lı­ğı, me­ta­net ve sağ­lık di­le­riz. Her za­man yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu bil­me­le­ri­ni is­te­riz.


Dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa ol­sun, ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rın, ezi­yet­le­rin, ada­let­siz­lik­le­rin ve soy­kı­rım­la­rın son bul­ma­sı en bü­yük di­le­ği­miz­dir.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi) 

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 16:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER