ÇİFTE ZAFER COŞKUSU

24 Ha­zi­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sıy­la bir­lik­te AK Par­ti’de coş­ku ta­van yap­tı.

ÇİFTE ZAFER COŞKUSU

FA­TİH BAT­TAR
24 Ha­zi­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sıy­la bir­lik­te AK Par­ti’de coş­ku ta­van yap­tı.
Se­çim so­nuç­la­rı­nın be­lir­len­me­siy­le bir­lik­te, Hür­ri­yet Mey­da­nı'na akın eden Ço­rum­lu­lar, Hür­ri­yet Mey­da­nı'nı bay­ram ye­ri­ne çe­vir­di. AK Par­ti Mil­let­ve­kil­le­ri ve yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı coş­ku­lu kut­la­ma, te­şek­kür ko­nuş­ma­la­rı ve ha­vai fi­şek gös­te­ri­le­riy­le zir­ve­ye çık­tı.


Ço­rum’da se­çim ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı ile bir­lik­te ge­len ilk so­nuç­la­rın ar­dın­dan so­ka­ğa dö­kü­len va­tan­daş­lar, ge­ce geç sa­at­le­re ka­dar el­le­rin­de Türk bay­rak­la­rıy­la ve Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan re­sim­le­riy­le Hür­ri­yet Mey­da­nı’nda se­çim za­fe­ri­ni kut­la­dı.


Se­çim so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Hür­ri­yet Mey­da­nı’nda plat­form ku­rul­du. Ku­ru­lan plat­form­da AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­han Akar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti Mil­let­ve­kil­le­ri Ah­met Sa­mi Cey­lan, Oğuz­han Ka­ya, Erol Ka­vun­cu ve mil­let­ve­ki­li ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım coş­ku­lu ka­la­ba­lı­ğa hi­tap et­ti.

AK PAR­Tİ’DEN ZA­FER KON­VO­YU
AK Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ke­sin ol­ma­yan so­nuç­la­ra gö­re yüz­de 52 oy ola­rak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet 1. Baş­ka­nı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan araç­la­rı ile so­ka­ğa çı­kan va­tan­daş­lar, se­çim za­fe­ri­ni ge­ce geç sa­at­le­re ka­dar kut­la­dı. Ga­zi ve İnö­nü Cad­de­si’nde Za­fer Kon­vo­yu muh­te­şem gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du. Araç­la­rı­nın cam­la­rın­dan hem ‘Ra­bia’ hem de ‘Boz­kurt’ işa­re­ti ya­pa­rak se­vinç­le­ri­ni gös­te­ren va­tan­daş­lar, se­çim za­fe­ri­ni do­ya­sı­ya kut­la­dı.


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER