'Çorum sanayi hamlesi istiyor'

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde yer alan fab­ri­ka­la­rı zi­ya­ret et­ti.

'Çorum sanayi hamlesi istiyor'

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde yer alan fab­ri­ka­la­rı zi­ya­ret et­ti.
24 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak olan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve 27. Dö­nem Mil­let­ve­kil­li­ği Ge­nel Se­çim­le­ri için yo­ğun tem­po­da ça­lı­şan MHP ada­yı Aras, par­ti­si­nin bü­yük önem ver­di­ği Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde fab­ri­ka­la­rı gez­di. Fab­ri­ka yö­ne­ti­ci­le­ri ve ça­lı­şan­la­rıy­la gö­rü­şen Aras, hem so­run­la­rı­nı din­le­di, hem de Ço­rum sa­na­yi­si ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni pay­laş­tı.
Zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da işa­dam­la­rı­nı din­le­yen Aras, açık­la­ma­lar­da da bu­lun­du. 

Şeh­rin sa­na­yi­ci­le­ri ve mil­le­tin emek­le­riy­le Ço­rum Sa­na­yi­si par­la­yan bir yıl­dız ol­ma yo­lun­da emin adım­lar­la iler­le­di­ği­ni ifa­de eden Aras, " İno­vas­yon ça­ğın­da ol­du­ğu­muz bu dö­nem­de Ço­rum Sa­na­yi­si­nin ino­ve edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Sa­na­yi üre­tim ekol­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye'de mar­ka, fir­ma ve sa­na­yi ma­mul­le­ri­mi­zin ar­tı­rıl­ma­sı he­def ol­ma­lı­dır. Böy­le­ce dün­ya­da sür­dü­rü­le­bi­lir ve ge­liş­ti­ri­le­bi­lir üre­tim için ulus­la­ra­ra­sı sa­na­yi pi­ya­sa­la­rın­da re­ka­bet sa­hi­bi ola­bi­li­riz" de­di.


'ÇO­RUM'UN PO­TAN­Sİ­YE­Lİ HA­RE­KE­TE GEÇ­ME­Lİ'
Aras, "Ulus­la­ra­ra­sı sa­na­yi pi­ya­sa­la­rın­da re­ka­bet ede­bil­me­miz için ih­ti­ya­cı­mız olan yük­sek tek­no­lo­ji­li sa­na­yi ku­ru­lu­şu ve te­sis­le­ri­nin in­şa­sı, ge­li­şi­mi için Ço­rum'umu­za ya­pı­la­cak sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı­nın öne­mi bü­yük­tür.
Dev­let­le­rin ile­ri tek­no­lo­ji ya­tı­rım­la­rı­nı sa­vun­ma sa­na­yi ve tek­no­lo­ji­le­ri üze­ri­ne yap­tı­ğı gü­nü­müz dün­ya­sın­da bu du­rum mem­le­ke­ti­mi­zin gü­ven­li­ği için de son de­re­ce önem ar­zet­mek­te­dir" ifa­de­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

'SA­VUN­MA SA­NA­Yİ ATI­LI­MI İŞ­SİZ­Lİ­ĞE BİR ÇÖ­ZÜM OLA­CAK'
Ço­rum sa­na­yi­sin­de ge­li­şen ve yay­gın­laş­ma­sı­nı he­def­le­di­ği yük­sek tek­no­lo­ji­li mil­li sa­vun­ma sa­na­yi ve ile­ri tek­no­lo­ji üre­ti­mi ya­pan sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı çok çe­şit­li iş kol­la­rı oluş­tu­ra­ca­ğı­nı  vur­gu­la­yan Aras, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:

 

'DE­MİR­YO­LU VE HA­VA­Lİ­MA­NI­NA MEC­BU­RUZ'
"Üre­ti­len yük­sek tek­no­lo­ji­li sa­na­yi ürün­le­ri­nin ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı lo­jis­ti­ği ve ge­li­şen ti­ca­ret iliş­ki­le­ri­nin art­ma­sı ''DE­MİR­YO­LU'' ve ''HA­VA­YO­LU'' ya­tı­rım­la­rı­nı mec­bu­ri ha­le ge­ti­re­cek ta­bii ola­rak ha­va­li­ma­nı ve de­mir­yo­lu prob­lem­le­ri için­de çö­züm üret­me mec­bu­ri­ye­ti do­ğa­cak­tır.


'YER­Lİ SA­VUN­MA SA­NA­Yİ­Sİ­NE HER ZA­MAN DES­TEK OLA­CA­ĞIZ'
Şeh­ri­mi­zin mil­li sa­vun­ma sa­na­yi­si­nin üre­tim mer­kez­le­rin­den bi­ri ha­li­ne ge­tir­mek için fe­dakâr bir öz­ve­ri ile ça­lı­şan Ço­rum­lu gi­ri­şim­ci ve sa­na­yi­ci­le­ri­mi­zin her za­man ya­nın­da­yız."
Yağ­mak­san, Ma­ke­nas ve Ar­mor gi­bi mil­let­per­ver sa­na­yi­ci­le­ri zi­ya­ret ede­rek sa­vun­ma sa­na­yi ve ile­ri tek­no­lo­ji ko­nu­sun­da bil­gi al­dık­la­rı­nı be­lir­ten Aras, "Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve he­def­ler şeh­ri­miz ve ül­ke­miz için biz­le­re umut ver­di. Gör­dük ki şeh­ri­miz üre­tim ko­nu­sun­da bü­yük adım­lar ata­bi­lir. Sa­vun­ma sa­na­yi­si ko­nu­sun­da me­sa­fe ala­bi­lir" açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Bü­yü­yen ve ge­li­şen Tür­ki­ye'de şeh­ri da­ha güç­lü şe­kil­de ko­num­lan­dır­mak için Ço­rum'un bir sa­na­yi şeh­ri ol­du­ğu al­gı­sı­nı ön pla­na çı­kar­ma­yı he­def­le­ye­cek­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Aras, bu­nun da fe­dakâr, ce­fakâr Ço­rum gi­ri­şim­ci­si ve sa­na­yi­ci­si ile müm­kün ola­ca­ğı­nı an­lat­tı.


'MİL­Lİ SA­VUN­MA SA­NA­Yİ ÇO­RUM'DA ŞAH­LAN­DI­RA­CAK'
Aras, "Ço­rum'umuz adı­na ye­rel­de bu bü­yük sa­na­yi ham­le­si için tüm gü­cü­müz­le mü­ca­de­le ve­re­ce­ğiz. Ye­rel si­ya­se­ti­miz­de ki üre­tim il­ke­mi­zi ül­ke si­ya­se­ti­ne yan­sı­ta­rak bu bü­yük atı­lı­mı baş­la­ta­ca­ğız. Biz Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak da­ima mil­le­ti­mi­zin ya­nın­da ol­ma­ya, yer­li üre­ti­mi teş­vik edip, mil­li sa­vun­ma ko­nu­sun­da üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­mak­tan ka­çın­ma­ya­ca­ğız" açık­la­ma­sı­nı yap­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER