‘İsrail meclisinin ırkçı adımı kabul edilemez’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, İs­ra­il mec­li­si­nin, tar­tış­ma­la­ra ne­den olan "Ya­hu­di ulus dev­le­ti" ya­sa­sı­nı ka­bul et­me­si­ne tep­ki gös­ter­di.

‘İsrail meclisinin ırkçı adımı kabul edilemez’

FA­TİH AK­BAŞ
AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, İs­ra­il mec­li­si­nin, tar­tış­ma­la­ra ne­den olan "Ya­hu­di ulus dev­le­ti" ya­sa­sı­nı ka­bul et­me­si­ne tep­ki gös­ter­di.
Fi­lis­tin hal­kı­nı ta­ma­men yok et­me pla­nı­nın bir par­ça­sı olan bu ırk­çı adı­mın ka­bul edil­me­si­nin ke­sin­lik­le müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Mil­let­ve­ki­li Ka­vun­cu, “Tür­ki­ye maz­lum Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir” de­di. 

 

BÜ­YÜK TEP­Kİ ALAN YA­SAL DÜ­ZEN­LE­ME­DE NE­LER VAR?
Baş­ta İs­ra­il va­tan­da­şı 2 mil­yo­na ya­kın Fi­lis­tin­li’nin hak­la­rı­nın yok sa­yıl­ma­sı ol­mak üze­re bir­çok eleş­ti­ri­ye ma­ruz ka­lan ya­sa ile ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­ler şöy­le:
“Arap­ça res­mi dil ol­mak­tan çı­ka­cak ve ül­ke­nin tek res­mi di­li İb­ra­ni­ce ola­cak. Ül­ke­de ken­di ka­de­ri­ni ta­yin et­me hak­kı sa­de­ce Ya­hu­di­le­re ait­tir. İs­ra­il bir Ya­hu­di dev­le­ti­dir,
İs­ra­il dün­ya­da­ki tüm Ya­hu­di­le­rin ta­ri­hi ana­va­ta­nı­dır. Hu­kuk­ta bir boş­luk ol­du­ğun­da Ya­hu­di şe­ri­atı re­fe­rans alı­na­cak­tır. Dün­ya­da­ki tüm Ya­hu­di­le­rin İs­ra­il'e dön­me hak­kı var­dır. Ya­hu­di­le­rin di­ni gün­le­ri res­mi ta­til ola­cak. İs­ra­il'in baş­ken­ti Ku­düs'tür. Ya­hu­di yer­le­şim­le­ri­nin in­şa­sı­na de­vam edil­me­si ulu­sal bir çı­kar­dır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER