'Kınalı kuzuların şahadete atıldığı kutsal zafer'

Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve TBMM İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu, Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin 103. yı­lı ne­de­niy­le ba­sın açık­la­ma­sı ya­yın­la­dı.

'Kınalı kuzuların şahadete atıldığı kutsal zafer'

Açık­la­ma­sı­na, ''Ec­da­dı­mız ta­ra­fın­dan ta­ri­he al­tın harf­ler­le ya­zı­lan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri'nin 103. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın onu­ru­nu ya­şı­yo­ruz" di­ye­rek baş­la­yan Sa­lim Us­lu, "Bu za­fer, va­tan top­rak­la­rı­nı ko­ru­mak ve öz­gür­ce ya­şa­mak için ya­zı­lan bir des­tan­dır. On bin­ler­ce va­tan ev­la­dı­nın şe­hit ol­du­ğu bü­yük za­fer, ay­nı za­man­da em­per­ya­list güç­le­rin de en bü­yük he­zi­met­le­rin­den bi­ri ol­muş­tur. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, so­nuç­la­rı iti­ba­rıy­la dün­ya ta­ri­hi­ni et­ki­le­yen bir dö­nüm nok­ta­sı­dır. Ana­do­lu'nun kı­na­lı ku­zu­la­rın gül bah­çe­si­ne gi­rer­ce­si­ne şa­ha­de­te atıl­dı­ğı kut­sal bir za­fer­dir. Mil­le­tin, imkânsız­lık­la­rı ve olum­suz­luk­la­rı ye­ne­cek de­re­ce­de­ki va­tan sev­gi­si "Ça­nak­ka­le ge­çil­mez" de­dirt­miş­tir. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ırk­la­rı, renk­le­ri ve dil­le­ri de­ği­şik, çe­şit­li mil­let­ler­den olu­şan iş­gal or­du­la­rı­nın sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı var gü­cü ile kar­şı ko­yan mil­le­ti­mi­zin yaz­dı­ğı kah­ra­man­lık ör­ne­ği­dir" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

Us­lu açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: "Biz­ler bu za­fe­ri, sa­de­ce geç­mi­şi­mi­ze ait bir ba­şa­rı ola­rak de­ğil, ha­len sür­dür­mek­te ol­du­ğu­muz ka­rar­lı ve onur­lu me­de­ni­yet yü­rü­yü­şü­mü­zün de en önem­li il­ham kay­nak­la­rın­dan bi­ri ola­rak gö­rü­yo­ruz. Bun­dan 103 yıl ön­ce va­tan mü­da­fa­ası için bir­le­şen yü­rek­le­ri­miz, gü­nü­müz­de de ay­nı sev­day­la, ay­nı ruh­la, ay­nı inanç ve ka­rar­lı­lık­la, Ye­ni Tür­ki­ye'yi ve de­mok­ra­si­mi­zi yü­celt­mek ve pa­yi­dar kıl­mak için çar­pı­yor. Bu dü­şün­ce­ler­le, Ça­nak­ka­le Za­fe­ri'nin 103. yıl dö­nü­mü­nü kut­lu­yor; bi­ze bu mu­kad­des va­ta­nı ema­net eden tüm şe­hit­le­ri­mi­zi ve bü­tün kah­ra­man­la­rı­mı­zı, Ça­nak­ka­le'de kay­bet­ti­ği­miz 1301 Ço­rum­lu şe­hi­di­mi­zi, 18 Mart Şe­hit­ler Gü­nü'nde rah­met ve şük­ran­la anı­yo­rum." 

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 13:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER