‘Millet DEVAM diyor’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu, va­tan­da­şın AK Par­ti'ye gös­ter­di­ği te­vec­cü­hün her şart ve or­tam­da his­se­dil­di­ği­ni söy­le­di.

‘Millet DEVAM diyor’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu, va­tan­da­şın AK Par­ti'ye gös­ter­di­ği te­vec­cü­hün her şart ve or­tam­da his­se­dil­di­ği­ni söy­le­di. "Va­tan­daş DE­VAM di­yor, her gö­zü­ne bak­tı­ğı­mız her eli­ni tut­tu­ğu­muz in­sa­nı­mız, Güç­lü Mec­lis, Güç­lü Hü­kü­met, Güç­lü Tür­ki­ye de­yip du­ala­rıy­la des­tek ve­ri­yor." de­di. 


İn­san­la­rın sa­mi­mi­ye­ti­nin ve gö­nül­den kar­şı­lık ver­me­le­ri­nin AK Par­ti'ye olan gü­ven ve des­te­ğin açık ifa­de­si ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Ka­vun­cu, "Mil­le­ti­mi­zin ve­re­ce­ği des­tek ve gös­te­re­ce­ği te­vec­cüh­ten za­ten hiç bir en­di­şe­miz yok­tu, an­cak bu­nu bir de sa­ha­da tah­min et­ti­ği­miz çok üze­rin­de gö­rün­ce gu­ru­ru­muz da­ha da ar­tı­yor. Zi­ra bu mil­let, ken­di­si için yo­la baş ko­yan­la­rı, can­dan ge­çen­le­ri çok iyi bi­li­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ı mü­ca­de­le et­ti­ği ye­di dü­ve­le kar­şı en güç­lü bir şe­kil­de baş­kan yap­ma­ya bu mil­let ah­det­miş. 7'den 70'e top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri dün­ya­da­ki bü­yük fo­toğ­ra­fı da, Tür­ki­ye'nin du­ru­mu­nu da Ço­rum'un öze­li­ni de öy­le gü­zel oku­yor ki, ün­lü si­ya­set ana­list­le­ri bi­le mil­le­tin bu fe­ra­se­ti­ne şa­şar ka­lır." di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER