Özsaçmacı’dan Karadağ’a eleştiri

İYİ Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, 24 Ha­zi­ran er­ken se­çim­le­ri  ve sü­reç­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.Tür­ki­ye ga­rip bir sü­reç­ten geç­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­saç­ma­cı, İYİ Par­ti’nin si­ya­si yel­pa­ze­de mil­li mer­ke­zi tem­sil et­ti­ği­ni ifa­de ede­rek, “ Mer­ke­zin sa­ğın­da ve­ya so­lun­da de­ğil­dir. Mer­ke­zin ken­di­si­dir. İYİ Par­ti’nin tem­sil et­ti­ği mil­li mer­kez, tüm va­tan­se­ver­le­ri ku­cak­la­yan Tür­ki­ye’nin ma­kul ak­lı­dır, sağ­du­yu­su­dur. Ak­lı ve mil­li çı­ka­rı po­li­ti­ka­la­rı­nın mer­ke­zi­ne ko­yan bir par­ti­dir” de­di.

Özsaçmacı’dan Karadağ’a eleştiri

İYİ Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, 24 Ha­zi­ran er­ken se­çim­le­ri  ve sü­reç­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.Tür­ki­ye ga­rip bir sü­reç­ten geç­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­saç­ma­cı, İYİ Par­ti’nin si­ya­si yel­pa­ze­de mil­li mer­ke­zi tem­sil et­ti­ği­ni ifa­de ede­rek, “ Mer­ke­zin sa­ğın­da ve­ya so­lun­da de­ğil­dir. Mer­ke­zin ken­di­si­dir. İYİ Par­ti’nin tem­sil et­ti­ği mil­li mer­kez, tüm va­tan­se­ver­le­ri ku­cak­la­yan Tür­ki­ye’nin ma­kul ak­lı­dır, sağ­du­yu­su­dur. Ak­lı ve mil­li çı­ka­rı po­li­ti­ka­la­rı­nın mer­ke­zi­ne ko­yan bir par­ti­dir” de­di.
İYİ Par­ti’nin Ço­rum’da tüm teş­ki­lat­la­rı ile se­çim­le­re her şart ve ze­min­de ha­zır ol­duk­la­rı­nı ve oy­la­rın tü­mü­ne ta­lip ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Öz­saç­ma­cı, “Ku­ral­la­rı ve ka­nun­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­mi­ze rağ­men par­ti­mi­zin se­çim­le­re ka­tıl­ma­ma­sı için elin­den ge­len her şe­yi yap­ma­ya ça­lı­şan bir ya­pı­ya kar­şı el­bet­te biz­ler de boş dur­ma­dık, dur­ma­ya­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.

İYİ Par­ti İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü; “İk­ti­dar par­ti­si­nin Ço­rum ili­ne atan­mış olan Amas­ya­lı Baş­ka­nı’nın Ço­rum­lu seç­me­ne Ço­rum’a ya­pı­lan ya­tı­rım­lar ve hiz­met­le­ri ile ala­ka­lı açık­la­ma­lar yap­ma­sı bek­le­nir­ken; al­gı­lar­la oy­na­ma­yı ter­cih ede­rek yol­suz­luk, hır­sız­lık, yağ­ma dü­ze­nin üs­tü­nü ört­me­ye ça­lış­mış­tır. 

Her cid­di du­rum kar­şı­sın­da su­na­cak ba­ha­ne­si, ‘kan­dı­rıl­dık’ olan Amas­ya­lı AKP Ço­rum İl Baş­ka­nı’na bir­kaç ha­tır­lat­ma; Se­çim­le­re gir­me hak­kı­mız ka­nun­la­rın ön­gör­dü­ğü ko­şul­lar­da ol­ma­sı­na rağ­men par­ti­mi­zin se­çim­le­re ka­tıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek için ka­rar çı­kart­tır­ma­ya ça­lı­şır­ken bo­zu­lan oyu­nu­nuz siz­le­rin kim­ya­sı­nı da­ha da boz­muş an­la­şı­lan.

Açı­lım de­miş­si­niz, şem­si­ye, pro­je ifa­de­le­ri ile sa­çıl­mış­sı­nız; 2001 yı­lın­da mil­let­ve­ki­li trans­fer­le­ri ile ku­ru­lan AKP trans­fer ve hi­le­le­rin tem­sil­ci­si­dir. Za­ma­nın Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’ın ve CHP’nin des­tek ver­me­si ile Ge­nel baş­ka­nı­nı­zın ara se­çim­le mil­let­ve­ki­li ol­ma­sı na­sıl ifa­de edil­me­li­dir?

Nu­man, Sü­ley­man, Tuğ­rul par­ti­ni­ze ka­tı­lır­ken han­gi duy­gu­la­rı ta­şı­yıp hok­ka­baz­lı­ğı­nı­zı her dev­re gö­re na­sıl kı­lıf­lan­dır­dı­nız.

Pro­je ne­dir bi­li­yor mu­sun; Tu­nus, Lib­ya, Mı­sır, Ye­men, Su­ri­ye, Irak, İran ve top­lam­da 20 kü­sür ül­ke­nin sı­nır­la­rı­nın ve yö­ne­tim­le­ri­nin de­ğiş­me­si­ni amaç­la­yan, yüz bin­ler­ce Müs­lü­man’ın ölü­mü­ne yol açan pro­je­nin adı Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si­dir. Bu pro­je­nin Eş Baş­ka­nı Gü­müş­ha­cı­köy­lü De­li Na­il mi?  Mu­kad­de­sat ile baş­la­yıp kum­pas ku­rar­ken siz em­re­din Ho­cam de­yip ne is­te­di­niz de ver­me­dim di­ye­rek su­çüs­tü ba­sıl­dı­ğı­nız pa­ra­lel mi ya­tay mı ce­ma­at mi ör­güt mü trav­ma­sı ya­şa­yan ak­lı­nız­la bu mil­le­te dev­le­te kum­pas ku­ra­rak Er­ge­ne­kon, Bal­yoz gi­bi isim­len­dir­me­ler­le mağ­dur et­tik­le­ri­niz bi­zim­le­dir, bi­zi des­tek­le­mek­te­dir. FE­TÖ’nün pa­ra ba­ba­la­rı da si­zin­le­dir el ele kol ko­la be­ra­ber­si­niz­dir. Ni­ha­ye­ti­ni 24 Ha­zi­ran­da da­ha iyi öğ­re­ne­cek­si­niz”.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2018, 18:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER